Cy­kel­sats­ning för­stör för bi­lis­ter

Södra Sidan Rönninge - - Åsikt & Debatt - Bi­lis­ten

”En­dast en av tio stock­hol­ma­re tar cy­keln till job­bet un­der som­mar­halv­å­ret, vi­sar en ny un­der­sök­ning.”

Och hur många tar cy­keln till job­bet un­der vin­ter­halv­å­ret, frå­gar man sig?

Det är ba­ra po­li­ti­ker som kan se det lo­gis­ka i att väg­nä­tet till varje pris mås­te sa­bo­te­ras för att sta­den ska kun­na nå si­na cy­kel­mål, näm­li­gen att 15 pro­cent ska cy­kel­pend­la år 2030.

Spe­ci­ellt med tan­ke på att man in­te ens är i när­he­ten av att kun­na nå sta­dens ti­di­ga­re cy­kel­mål på att 12 pro­cent ska cy­kel­pend­la till år 2018.

Men, på sed­van­ligt po­li­ti­ker­manér så sät­ter man ba­ra upp nya, och än­då me­ra ore­a­lis­tis­ka mål, med ett år­tal som lig­ger till­räck­ligt långt bort i ti­den för att kun­na be­kym­ra nå­gon i stads­hu­set, allt me­dan sa­bo­ta­get av väg­nä­tet får fort­gå med oför­mins­kad fre­ne­si.

Bi­lis­ter­na ska näm­li­gen ”ma­ka på sig”, me­dan det ena cy­kel­må­let ef­ter det and­ra fal­le­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.