Låt väk­tar­na gö­ra sitt jobb i Sa­lem

Södra Sidan Rönninge - - Åsikt & Debatt - Ul­lis Tjärn­berg

Det är fle­ra bo­en­de i Sa­lem som an­ser att unga som vis­tas bland an­nat bakom kom­mu­nens bib­li­o­tek stör ord­ning­en. Det är allt från yng­re ton­å­ren till myn­di­ga som vet att de kan hänga ut­an­för väktar­bo­la­gets ar­bets­om­rå­de in­ne i cent­rum.

Po­li­sen är säl­lan syn­li­ga, fast bo­en­de med­de­lar att det fö­re­kom­mer nar­ko­ti­ka­han­del av per­so­ner och plat­ser som är kän­da av po­li­sen. Än­då görs ing­et, fast Sö­der­täl­je po­li­sen ti­di­ga­re un­der året skri­vit på ett av­tal att ar­be­ta ak­tivt för att stop­pa nar­ko­ti­ka­han­deln.

Var­för sam­ar­be­tar in­te Sa- lem kom­mun och cent­rumä­ga­ren Elis­by bätt­re och bör­jar med att an­vän­da sam­ma väktar­bo­lag in­ne som ute, ge­nom att lå­ta cent­rum­väk­tar­na ut­ö­ka sitt ar­bets­om­rå­de? Idag är vakt­bo­la­get som är an­ställt av cent­rumä­gar­na en­dast in­ne i cent­rum och har fått bra kon­takt med af­fär­sä­ga­re och unga som äld­re. Det vakt­bo­lag som är an­ställt av kom­mu­nen har fär­re an­ställ­nings­tim­mar och ett stör­re ar­bets­om­rå­de och syns där­för mind­re. Så när vis­sa unga gör olag­li­ga sa­ker så kan de of­tast gö­ra det ostört.

Dock är det ab­so­lut in­te in­te al­la unga som gör olag­lig­he­ter. Många vill ba­ra ha en plats att vis­tas på till­sam­mans. Då da­gens ung­do­mar um­gås med bå­de yng­re och äld­re så vill de kun­na va­ra på sam­ma stäl­le och med tan­ke på hur si­tu­a­tio­nen ser ut nu så häng­er de unga i och ut­an­för Sa­lem cent­rum för att kun­na va­ra till­sam­mans. Si­tu­a­tio­nen ser of­ta li­ka­dan ut i cent­ru­men i Stock­holms för­or­ter. Idag finns in­te plats för de unga att va­ra till­sam­mans. På ung­doms­går­den får man tex en­dast va­ra fram till dess att man gått ut gym­na­si­et.

I bör­jan av feb­ru­a­ri öpp­na­des Sa­fe­Zo­ne i Skyt­torps sko­lans gam­la lo­ka­ler för 18-22-åring­ar. Ty­värr var det ba­ra öp­pet i två må­na­der, ef­tersom kom­mu­nen be­slöt att stänga la­gom till att som­mar­lo­vet bör­ja­de. Då får man hop­pas att de unga var till­frå­ga­de un­der själ­va ut­vär­de­ring­en. Nu är det dags för Sa­lems kom­muns an­sva­ri­ga och cent­rumä­ga­ren att bör­ja sam­ar­be­ta och ta an­svar in­nan det går för långt. Ta bort skydds­lap­par­na och gör någon­ting!

FOTO: BENGT JO­HANS­SON

SAMORDNA. Var­för sam­ar­be­tar in­te Sa­lem kom­mun och cent­rumä­ga­ren Elis­by bätt­re och bör­jar med att an­vän­da sam­ma väktar­bo­lag?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.