The Stock­holm Act

Södra Sidan Rönninge - - Vad Händer -

När: 21-27 au­gusti.

Vil­ka: för­u­tom Bob Hund och José Gon­za­lez är följande ta­la­re kla­ra: Po­lar pris­vin­na­ren Pe­ter Sel­lars, The Gu­ar­di­ans mil­jö­jour­na­list Fio­na Har­vey, Jo­han Rock­ström från Stock­holm re­si­li­ence cent­re och Ja­kob Troll­bäck från Troll­bäck + Com­pa­ny.

Var­för: För att upp­märk­sam­ma Agen­da 2030, som är FN:s 17 glo­ba­la mål för en håll­bar ut­veck­ling.

Var: Kul­tur­hu­set, Fo­to­gra­fis­ka, Nor­dis­ka mu­se­et, Berg­wall­hal­len, Bagar­mos­sen Fol­kets hus. Bland an­nat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.