Kyr­ko­byg­get slip­per vi­te – ”går fram­åt”

Vad hän­der med byg­get av den ru­mänska kyr­kan i Bredäng egent­li­gen? Det är på rätt väg tyc­ker sta­den, som nu drar till­ba­ka ho­tet om vi­te.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter Stora Planer. - BREDÄNG Rasmus Panagiotis Columbus

I vå­ras ho­ta­de sta­den med vi­te om in­te kul­tur­för­e­ning­en Fra­tia kun­de vi­sa att ar­be­tet med den ru­mänska kyr­kan var på gång. Se­dan dess har fle­ra steg ta­gits i rätt rikt­ning.

I som­ras läm­na­de för­e­ning­en in sin bygg­lov­san­sö­kan för själ­va kyrk­bygg­na­den. Det se­dan ti­di­ga­re över­kla­ga­de bygg­lo­vet för för­sam­lings­hem­met har vun­nit la­ga kraft.

– Ar­be­tet med pro­jek­tet går fort­satt fram­åt och bygg­her­ren har nu upp­fyllt sta­dens krav på att läm­na in an­sö­kan om bygg­lov för kyr­kan och gö­ra en geo­tek­nisk un­der­sök­ning av mar­ken. Det vi­sar att de är se- ri­ö­sa i sin vil­ja att ge­nom­fö­ra pro­jek­tet och vi av­står där­för i dags­lä­get från att ta ut vi­tet. Om pro­jek­tet av­stan­nar kan vi om­prö­va vår stånd­punkt, sä­ger Ni­na Mor­ling, t.f. en­hets­chef på ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret.

Nu sak­nas ba­ra en pus­sel­bit – att för­e­ning­en vi­sar hur he­la all­tet ska fi­nan­sie­ras.

– Det är ett av vå­ra krav på dem och jät­te­vik­tigt för att pro­jek­tet går fram­åt. Nu för­sö­ker vi sam­ar­be­ta för att gö­ra det möj­ligt.

Är ni ex­tra snäl­la mot bygg­her­ren i det här pro­jek­tet?

– Idag är vi nog­gran­na­re med att det mås­te fin­nas fi­nan­sie­ring för ett pro­jekt in­nan vi ger en mar­kan­vis­ning. Men ef­tersom det en gång ta­gits ett po­li­tiskt be­slut om det här så mås­te vi ge dem en chans att hit­ta en rim­lig väg fram­åt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.