TUM­BA VS TULLINGE

Stri­den om Bot­kyr­ka av­gjor­des på ban­dypla­nen när Tum­ba GOIF och FBI Tullinge möt­tes i vec­kan.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Sidan 1 - TUM­BA Em­ma El­néus

Till en bör­jan är det skralt på läk­ta­ren. Ki­os­ken har pre­cis öpp­nat och funk­tio­nä­rer­na bör­jar tril­la in, men ef­ter­hand fylls plat­ser­na av sup­por­tar.

En bit bort från läktar­bru­set står FBI Tul­linges trä­na­re Ric­kard Gustafs­son. Han tyc­ker att de­ras lag har ett över­tag in­för mat­chen, men att det är vik­tigt att in­te un­derskat­ta mot­stån­dar­na.

– Vi vin­ner in­te med en do­ja, det är vik­tigt att la­get käm­par fullt ut. Att vi är öd­mju­ka in­för upp­gif­ten och tror på oss själ­va - rätt at­ti­tyd. Ing­et är en­kelt ba­ra för att det står på papp­ret.

Tum­ba GOIF:s trä­na­re Andre­as Nor­ström ser ock­så fram emot mat­chen och är in­ställd på 60 mi­nu­ters hårt ar­be­te.

– Att mö­ta FBI Tullinge blir en ut­ma­ning. De är väl­digt spel­skick­li­ga, men vi ska sli­ta i för­sva­ret, kont­ra myc­ket och för­sö­ka att choc­ka dem.

FBI Tullinge lig­ger på en fem­te­plats i se­ri­en med tolv po­äng. Tum­ba GOIF lig­ger tol­va med tre po­äng. De har för­lo­rat al­la si­na mat­cher, men spe­lat oav­gjort i två av dem.

”Vi är star­ka”

Do­ma­ren blå­ser och mat­chen star­tar. Tum­ba i rö­da trö­jor går hårt ut. Mar­ke­rar. La­get gör två snab­ba mål och tar led­ning­en re­dan ef­ter åt­ta mi­nu­ter, men Tullinge för­änd­rar raskt siff­ran till 2-1 och där­ef­ter till 2-2. La­gen pres­sar, för­vand­lar mot­stån­dar­nas miss­tag till eg­na för­de­lar och tar sig di­rekt upp till and­ra plan­hal­van mot mål. När förs­ta pe­ri­o­den är över le­der Tum­ba med 3-2.

– Vi går un­der isen, vi mås­te hö­ja oss. Hö­jer vi oss, så kros­sar vi dem, sä­ger André Lind­man i FBI Tullinge, in­nan han går in i om­kläd­nings­rum­met för att snac­ka tak­tik med lag­kam­ra­ter­na in­för näs­ta pe­ri­od.

– Det är jämt och vi är star­ka. Kanske att det in­te är så myc­ket skönt lir, men vil­jan finns, sä­ger Rasmus Jo­hans­son, spe­la­re i Tum­ba GOIF.

Vid pe­ri­od två är det ett an­nat Tullinge på plan. Man är ener­gis­ka och det ger ut­del­ning: 3-3 vi­sar tav­lan. Di­rekt ef­ter har Tullinge yt­ter­li­ga­re två bra chan­ser på mål, men bol­len går in­te in. Istäl­let är det Tum­ba som får till det. Tullinge ger igen ge­nom mat­chens snyg­gas­te mål, ett dragskott in i vänst­ra höga hör­net. 4-4 är nu ett fak­tum.

Sä­ker supporter

På läk­ta­ren sit­ter Ber­til An­ders­son och he­jar. På Tullinge. Hans barn­barn spe­lar i trup­pen, och han tyc­ker de är bäst.

– Jag är över­ty­gad om att Tullinge går vin­nan­de ur stri­den. De har som mål att spe­la all­svensk in­ne­ban­dy och då är det en­bart vinst som gäl­ler. I ett der­by vill man ock­så be­vi­sa att man är bäst i Bot­kyr­ka. Ja, så är det.

I sista pe­ri­o­den är det hek­tiskt. Det är kont­ring­ar på kont­ring­ar, och bå­da la­gen får var sin straff. Tum­ba mis­sar, Tullinge träf­far, och Tullinge bör­jar dra ifrån.

– Ah, så trött­samt, ut­bris­ter en Tum­ba­sup­por­ter i publi­ken.

Slu­tet är ound­vik­ligt.

FOTO: SARA RINGSTRÖM

DER­BY. I ons­dags var det in­ne­ban­dy­der­by mel­lan Tum­ba GOIF och FBI Tullinge i Bot­kyr­ka­hal­len. Slut­re­sul­tat blev 8-7 till Tullinge ef­ter en jämn och in­ten­siv kamp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.