Hall­un­da C:s nya äga­re lo­var ett lyft

Åt­ta tom­ma bu­tikslo­ka­ler ska fyl­las med liv

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter Stora Planer. - HALL­UN­DA Anna Sjögren

Ryk­tet har gått ett tag, och i ons­dags släpp­tes den ef­ter­läng­ta­de ny­he­ten att Hall­un­da Cent­rum har en ny äga­re i ett press­med­de­lan­de på Bot­kyr­ka kom­muns hem­si­da. Men de nya ägar­na till­träd­de re­dan för­ra vec­kan.

– Jag gil­lar verk­li­gen Hall­un­da och cent­ru­met, det här är en dröm som går i upp­fyl­lel­se för mig per­son­li­gen, sä­ger vd:n Eli­as Ge­or­gi­a­dis, som ock­så är de­lä­ga­re i Ster­ner Sten­hus Fas­tig­he­ter AB.

Han sä­ger att fö­re­ta­get har sto­ra pla­ner på att lyf­ta cent­ru­met, men vill i nu­lä­get in­te gå ut med hur de ser ut.

Gick i kon­kurs

Det var för fy­ra år se­dan som Hall­un­da cent­rums då­va­ran­de äga­re KS Stock­holm III Hall­un­da gick i kon­kurs. Se- dan dess har bo­la­get Col­li­ers för­val­tat cent­ru­met.

– Jag är över­ty­gad om att vi kom­mer att få liv i cent­ru­met. Det har va­rit ett svart hål länge, ti­di­ga­re ägar­na har kört det i bot­ten och in­te ve­lat in­ve­ste­ra i det. Fol­ket här vill ha ett cent­rum med bra bu­ti­ker, sä­ger Eli­as Ge­or­gi­a­dis.

Eli­as Ge­or­gi­a­dis är själv upp­vux­en i Hall­un­da och bod­de här i 30 år. Han tror att hans lo­kal­kän­ne­dom hjäl­per fö­re­ta­get i att ut­veck­la cent­rum.

– Vi har fle­ra idéer, men vill in­te sä­ga nå­got nu. Vi ska snart ut och träf­fa hand­lar­na och frå­ga vad de tyc­ker be­hövs och vi ska se vad folk vill ha, sä­ger Eli­as Ge­or­gi­a­dis.

Vill ha bätt­re mix

De nya ägar­na be­hö­ver få in nya hy­res­gäs­ter, idag står åt­ta bu­tikslo­ka­ler tom­ma. Och i april näs­ta år kom­mer ser­vice­kon­to­ret att flyt­ta från si­na lo­ka­ler på and­ra vå­ning­en. När Söd­ra Si­dan skrev om kon­kur­sen för fy­ra år se­dan ef­ter­frå­ga­de hand­la­re en bätt­re mix av bu­ti­ker.

– Det är vik­tigt att hit­ta nya hy­res­gäs­ter, och det ska va­ra rätt hy­res­gäs­ter som kan bi­dra till ett bra cent­rum. Det kanske in­te blir de kän­das­te bu­tiksked­jor­na, men det ska va­ra bra bu­ti­ker, sä­ger Eli­as Ge­or­gi­a­dis.

Vd:n Eli­as Ge­or­gi­a­dis.

FOTO: ARKIVBILD: PATRICIA PALMA

NY ÄGA­RE. Hall­un­da cent­rum har en ny äga­re i fö­re­ta­get Ster­ner Sten­hus Fas­tig­he­ter AB.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.