Plats för mo­dul­hus

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter Stora Planer. -

I vå­ras an­sök­te Sa­lems kom­mun om till­fäl­ligt bygg­lov på tre plat­ser för mo­dul­hus till ny­an­län­da med up­pe­hålls­till­stånd. Ef­ter att de över­kla­gats har sex nya för­slag ta­gits fram.

Kom­mun­sty­rel­sen ska fat­ta be­slut om vil­ka plat­ser kom­mu­nen ska sö­ka till­fäl­ligt bygg­lov för.

20 de­cem­ber vän­tas bygg- och mil­jö­nämn­den be­slu­ta om bygg­lov.

Mo­du­ler­na be­räk­nas va­ra på plats i au­gusti 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.