’’Mäk­ti­ga’’ Ison över­ras­ka­de och in­spi­re­ra­de sjät­teklas­sa­re

Klass 6a på Glömsta­sko­lan har un­der hös­ten läst, ana­ly­se­rat och skri­vit ut­i­från Ison Glas­gows bok När jag in­te ha­de nåt. Sen kom över­rask­ning­en – ett be­sök av Ison i klass­rum­met.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter - SÖD­RA SIDAN Em­ma El­néus

Hur vå­gar man vi­sa mod? Vad som krävs för att bli en duk­tig ra­par­tist?

– Man mås­te ge hund­ra pro­cent, an­nars ång­rar man sig. Och att öva på det du vill bli bra på. Du är stjär­nan i ditt liv, sä­ger Ison Glas­gow.

– Ison Glas­gow är mäk­tig på kär­lek, mäk­tig på vik­ti­ga ord, sä­ger Da­ni­el Botrus i 6a ef­teråt.

Un­der hös­ten har klas­sen läst Ison Glas­gows bok ’’När jag in­te ha­de nåt’’, skri­vit eg­na tex­ter och haft po­etry slam.

– Jag an­vän­de or­det tack­sam i min po­etry slam-dikt. Det finns män­ni­skor som kän­ner tack­sam­het trots att de in­te äger myc­ket, fort­sät­ter Da­ni­el Botrus.

– Vi fick ock­så spe­la in det vi skri­vit på film. I bör­jan var det li­te ovant och pin­samt, men kul! Vi har in­te job­bat så ti­di­ga­re, fyl­ler Yous­sef El Bachi­ri i.

Ele­ver­na i klas­sen tyc­ker att ord ing­er po­si­tiv makt, att det är ett bra sätt att på­ver­ka and­ra.

– I boken ta­lar Ison om att in­te ge upp. Han är en fö­re­bild. Ison ha­de en tuff upp­växt, men se hur långt han har lyc­kats kom­ma idag, sä­ger Da­ni­el Botrus.

Boken ’’När jag in­te ha­de nåt’’ hand­lar om Ison Glas­gows liv, från den tuf­fa upp­väx­ten i New York och Bredäng, till att bli en av Sve­ri­ges störs­ta ra­par­tis­ter. Sam­ti­digt be­ly­ser den ut­satt­het, till­hö­rig­het och re­la­tio­nen till hans mam­ma.

– Vi val­de Isons bok för att många unga idag kan re­la­te­ra till den. Boken tar upp vik­ti­ga te­man och an­vän­der ett språk som de pra­tar, sä­ger klas­sens lä­ra­re Anna Ster­ling­er Ahl­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.