Nu bör­jar byg­get av nya Fitt­ja C

Ba­kom Fitt­ja Cent­rum är ar­be­tet med det nya cent­ru­met i full igång. Många ny­fik­na gran­nar ki­kar in ge­nom stäng­sel och av­spärr­ning­ar. Söd­ra Sidan pas­sar på att frå­ga vad Fitt­ja­bor­na tyc­ker om att bygg­kra­nar­na har an­länt.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Botkyrka - FITT­JA Patricia Palma

Det är den störs­ta sats­ning­en som görs kring cent­rum­om­rå­det se­dan in­vig­ning­en i bör­jan av 70-ta­let. För­u­tom re­no­ve­ring­en av cent­rum­bygg­na­den ska 500 nya bo­stä­der att byg­gas. Av dem be­räk­nas 300 bli hy­reslä­gen­he­ter.

Eva Nord­ström med ma­ken Lars och dot­tern Ma­lai­ka är på väg till mat­bu­ti­ken. De är gla­da över de nya pla­ner­na. Ma­lai­ka vill gär­na se fler kläd­bu­ti­ker. Eva och Lars har inga sär­skil­da för­hopp­ning­ar.

– Vi är ba­ra gla­da att det fak­tiskt hän­der nå­got, det har va­rit så här så länge som jag kan min­nas, sä­ger Eva som bott i Fitt­ja he­la sitt liv.

”In­te för­änd­rats på 30 år”

Tu­u­li Ylem har pre­cis häm­tat bar­nen från för­sko­lan. Hon har bott i Fitt­ja i fem år.

– På 30 år har det in­te förändras. Då tyc­ker jag det är jät­te­bra att man för­ny­ar, det lyf­ter om­rå­det, sä­ger hon.

Eli­ert Eg­ne­stam är pen­sio­när och har bott i Fitt­ja se­dan 1973. Han har ar­be­tat som lä­ra­re på hög­sta­di­et i Fitt­ja. Det är myc­ket som man kan för­bätt­ras tyc­ker han, men vik­ti­gas­te är att få en lo­kal po­lis­sta­tion. Trygg­het och sä­ker­het är det främs­ta för att man ska vil­ja bo kvar och det som känns sämst i om­rå­det i dag, me­nar han.

– Det fanns för­ut och då tyck­te jag att sa­ker fun­ge­ra­de bätt­re, sä­ger Eli­ert.

”Bra att det sat­sas”

Lin­nea Esco­bar är på väg hem från sko­lan. Hon tyc­ker att det är bra att det sat­sas på re­no­ve­ring och byggs bå­de hy­reslä­gen­he­ter och stu­dent­bo­stä­der. Men kom­mu­nen och and­ra ak­tö­rer mås­te sat­sa li­ka myc­ket på de so­ci­a­la pro­blem som finns i om­rå­det, me­nar hon.

– Det känns som att man täc­ker över pro­ble­men med det här po­si­ti­va, istäl­let för att först lö­sa det som in­te fun­ge­rar och sen byg­ga nytt och re­no­ve­ra. Jag är li­te tvek­sam, pro­ble­men kom­mer ju att fin­nas kvar trots ett nytt cent­rum, sä­ger hon. 70-ta­let.

FOTO: PATRICIA PALMA

’’Vi är ba­ra gla­da’ EFTERLÄNGTAT. Re­no­ve­ring­en är den störs­ta sats­ning­en som görs kring cent­rum­om­rå­det se­dan in­vig­ning­en i bör­jan av

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.