12-åring­ar ut­ma­nar till de­batt

På Skogs­ängs­sko­lan i Sa­lem övar klass 6B på att de­bat­te­ra. Nu sö­ker de mot­stånd. Vill din klass de­bat­te­ra med 6b? Hör av dig till Söd­ra Sidan!

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Salem - SA­LEM Frida Wänelöf [email protected]­si­dan.se

– Ska man verk­li­gen ta av vår fri­tid?

Den re­to­ris­ka frå­gan ställs av Lo­ve Andersson i klass 6b på Skogs­ängs­sko­lan. Han står vid ka­te­dern och ar­gu­men­te­rar emot läx­or och prov. Hans mot­de­bat­tö­rer And­je­li­na Tho­mas­son och Le­na Sa­ter ploc­kar fram sitt bäs­ta ar­gu­ment.

– Hur ska lä­rar­na an­nars ve­ta vil­ken ni­vå man är på?

Da­ni­el Man­sour be­mö­ter med att ni­vån kan mä­tas ge­nom fler upp­gif­ter. Det skul- le även un­der­lät­ta om det in­för­des ett nytt be­tyg­sy­stem, me­nar han.

De­bat­ten av­slu­tas. Klas­sen ap­plå­de­rar.

De­bat­te­ra mot and­ra

De se­nas­te vec­kor­na har 6b övat på att de­bat­te­ra. Idén föd­des när de­ras lä­ra­re Jesper Ku­j­lin såg de­batt­pro­gram­met De­ba­te ma­te, där sko­lor i Stor­bri­tan­ni­en de­bat­te­rar mot varand­ra.

Han hop­pas nu på att kun­na gö­ra nå­got lik­nan­de på söd­ra sidan.

– Vi skul­le kanske kun­na få ihop någ­ra klas­ser och och en ju­ry, så kan ele­ver­na täv­la mot varand­ra, sä­ger han.

För att lä­ra sig de­bat­te­ra är en frå­ga om de­mo­kra­ti, me­nar han.

– Det här kan va­ra bland det vik­ti­gas­te vi gör just nu.

De­bat­ter­na är upp­skat­ta­de även i klas­sen.

– Det är jät­te­bra. Folk som in­te bru­kar vå­ga sä­ga vad de tyc­ker kanske vå­gar mer när de har fått de­bat­te­ra, sä­ger Le­na Sta­ter.

Tind­ra Kol­berg hål­ler med.

– I bör­jan var det job­bigt att pra­ta in­för klas­sen. Men man får bätt­re själv­för­tro­en­de, sä­ger hon och be­rät­tar att hon har bör­jat de­bat­te­ra med lä­ra­re om frå­gor som hon tyc­ker bor­de för­bätt­ras i sko­lan.

I vec­kan skic­ka­de hon en text till rek­torn där hon ar­gu­men­te­ra­de för att spri­da ut de prak­tis­ka äm­ne­na bätt­re un­der vec­kans da­gar.

– Om vi ha­de ett prak­tiskt äm­ne var­je dag skul­le det bli lätt­re att fo­ku­se­ra på de te­o­re­tis­ka äm­ne­na se­dan, sä­ger hon.

Nu vän­tar hon på svar.

Hår­da­re kli­mat

Un­der den ame­ri­kans­ka val­rö­rel­sen har fle­ra me­di­er dis­ku­te­rat ett allt hår­da­re de­batt­kli­mat. Och frå­gan blev ak­tu­ell igen på hem­ma­plan för­ra vec­kan när Mo­de­ra­ter­nas ord­fö­ran­de i Sa­lem, Del­mon Haffo, kal­la­de so­ci­al­för­säk­rings­mi­nis­ter An­ni­ka Strand­häll (S) för ho­ra.

Ele­ver­na i klass 6b me­nar att per­so­nan­grepp in­te hör hem­ma i de­bat­ter.

– Man mås­te sä­ga vad man tyc­ker, men man be­hö­ver ju in­te svä­ra. Om jag an­vän­der mju­ka ord och får fram det jag vill är det klart jag vin­ner mot nå­gon som ba­ra skri­ker att jag har fel, sä­ger Tind­ra.

– Man får brin­na väl­digt myc­ket för en sak, men in­te va­ra tas­kig, sä­ger Se­basti­an Böc­kow.

De tyc­ker även att USA:s bli­van­de pre­si­dent Do­nald Trump be­hö­ver väs­sa si­na ar­gu­ment.

– Trump är ing­en de­batt­man pre­cis, sä­ger Tind­ra.

Leo Tol­le­rud me­nar att Trump är mer som en ta­la­re.

– Ja, han sä­ger ba­ra ”vi ska byg­ga en mur”, men han sä­ger in­te var­för det blir bätt­re, sä­ger Se­basti­an.

FOTO: SARA RINGSTRÖM

UTMANING. Ett förs­ta äm­ne att de­bat­te­ra kan va­ra sko­lid­rott, fö­re­slår ele­ver­na.”Vi tyc­ker man ska ha mer id­rott. Det var en sko­la som tes­ta­de att ha id­rott var­je dag och de fick hög­re be­tyg. Vad kan ni kom­ma på som är då­ligt med att ha id­rott var­je dag?”

ÖVAR. Ef­ter att ha övat på att de­bat­te­ra un­der hös­ten har det bli­vit lät­ta­re att ta­la in­för klas­sen, de har lärt sig nya ord och bli­vit säk­ra­re, be­rät­tar ele­ver i klass 6b.

DEBATTIPS. Se­basti­an Böc­kows tips till de­bat­tö­rer: ”Pra­ta så att al­la hör. Sta­ka dig in­te. Tit­ta på fol­ket. Ge dem sam­ma re­spekt som de ger dig.” Här till­sam­mans med Leo Tol­le­rud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.