Di­na svar är vik­ti­ga för kom­mu­nens ut­veck­ling

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Åsikt & Debatt -

ge­nom­förs var­je år och är ett vik­tigt un­der­lag för ut­veck­ling­en av kom­mu­nens verk­sam­het. 5000 slump­vis ut­val­da med­bor­ga­re har fått en­kä­ten som hand­lar om upp­le­vel­sen av kom­mu­nens ser­vice och hur det är att le­va här.

Bot­kyr­ka kom­mun hop­pas att du som har fått med­bor­gar­un­der­sök­ning­en har möj­lig­het att av­sät­ta en kvart för att sva­ra på en­kä­ten! Vid frå­gor är du väl­kom­men att kon­tak­ta kom­mu­nen på tel. 08-530 610 00 el­ler vän­da dig till när­mas­te med­bor­gar­kon­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.