Vad vill du frå­ga en af­ghansk ton­å­ring?

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter -

Vi fick ett mejl till re­dak­tio­nen för­ra vec­kan. Det var Za­ka­ria Ham­ta, en 17-åring som kom­mit till Hud­dinge från Af­gha­nis­tan för un­ge­fär ett år se­dan, som skrev. Han vil­le de­la med sig av si­na fun­de­ring­ar kring Sve­ri­ge, och skill­na­der­na mel­lan sitt nya land och det gamla. Han bad lä­sar­na om svar på si­na frå­gor.

Vi tryck­te hans text i tid­ning­en och la ut det på vår Fa­ce­book­si­da. Och det tog skruv. Nu är Za­ka­ri­as text den mest läs­ta, de­la­de, gil­la­de och kom­men­te­ra­de ar­ti­keln på vår Fa­ce­book­si­da nå­gon­sin! Mäng­der av lä­sa­re har ve­lat hjäl­pa Za­ka­ria att för­stå vad det är som gör att två län­der kan va­ra så oli­ka varand­ra.

And­ra har ve­lat stäl­la frå­gor till Za­ka­ria. Hur går det att le­va i Sve­ri­ge när man har de gamla vär­de­ring­ar­na från hem­lan­det med sig? Var­för har det kom­mit så få af­ghans­ka flic­kor i Sve­ri­ge, men så många poj­kar? Hur kan man föl­ja Za­ka­ria i fort­sätt­ning­en?

Har du nå­got du vill frå­ga ho­nom om? Hör av dig till oss på re­dak­tio­nen, så skic­kar vi din frå­ga vi­da­re. Den di­a­log som re­dan har upp­stått känns helt unik. Vi har säl­lan sett nå­got så hopp­fullt!

PETTER BECKMAN, JONAS GRÖNVIK, FRIDA WÄNELÖF, ANNA SJÖGREN, HANNA THÅSTRÖM, RASMUS PANAGIOTIS COLUMBUS OCH PATRICIA PALMA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.