Nytt kom­mun­hus

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter -

Det nya kom­mun­hu­set byggs vid Xen­ter. Det ska det va­ra mer öp­pet för Bot­kyr­ka­bor­na. För­u­tom en ny sal för kom­mun­full­mäk­ti­ge nämns bib­li­o­tek, re­stau­rang och med­bor­gar­ser­vice som för­slag.

In­till järn­vä­gen vid Munk­hät­te­vä­gen pla­ne­ras ett nytt par­ke­rings­hus med 330 p-plat­ser. Bå­de för kom­mu­nens an­ställ­da men ock­så be­sö­ka­re och in­farts­par­ke­ra­re.

Vad som hän­der med da­gens kom­mun­hus är in­te klart, men ti­di­ga­re har det fun­nits en idé att om­vand­la det till stu­dent­bo­stä­der. Kom­mu­nen ser över möj­lig­he­ten att säl­ja hu­set till en privat ak­tör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.