Splitt­ra om­rå­den som in­te fun­kar

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Åsikt & Debatt - Jesper, Bot­kyr­ka

Le Pens par­ti i Frank­ri­ke, SD i Sve­ri­ge och Trump i USA. En till­fäl­lig­het, ra­sis­tisk be­folk­ning el­ler finns det för­kla­ring­ar?

Klart att det finns för­kla­ring­ar. Män­ni­skor på vår jord far il­la, plå­gas av svält, fat­tig­dom och krig. Ska vi hjäl­pa dem? Ja, det tyc­ker nog al­la. Men då mås­te vi ock­så ha en plan, en struk­tur, en väl för­be­redd stra­te­gi.

Idag har Sve­ri­ge en stor mängd män­ni­skor från värl­dens al­la hörn. Många, ja tro­ligt­vis mer­par­ten, sköt­sam­ma män­ni­skor som vill få ett så bra liv som möj­ligt. Men vi kan se att många av oli­ka an­led­ning­ar har ham­nat i ut­an­för­skap.

Var­för? Till stor del på grund av in­kom­pe­ten­ta po­li­ti­ker som lå­tit folk själ­va be­stäm­ma var de vill ham­na och dess­utom lå­tit vis­sa kom­mu­ner stå ut­an­för den­na hu­ma­ni­tä­ra hjälp.

Följ­den? Män­ni­skor ham­nar i get­to­lik­nan­de för­hål­lan­den vil­ket ger dem mi­ni­ma­la chan­ser att lä­ra sig språ­ket och sed­vän­jor­na, vil­ket i sin tur för­svå­rar de­ras möj­lig­he­ter att slå sig in på ar­bets­mark­na­den.

När det på det­ta sätt upp­står ut­an­för­skap och klass­klyf­tor ökar ock­så hat, kri­mi­na­li­tet och våld. Till­sam­mans med en ty­nan­de väl­färd ut­gör det­ta gro­grund för miss­nö­je och sö- kan­de ef­ter syn­da­boc­kar.

I Sve­ri­ge har det­ta lett till en stör­re ska­ra an­häng­a­re till Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na, som är det en­da par­ti som vå­gat be­rö­ra pro­ble­ma­ti­ken. Är det­ta par­ti och dess an­häng­a­re ra­sis­ter? En del är sä­kert det, pre­cis som en del flyk­ting­ar sä­kert är skit­stöv­lar. Men har par­ti­et gi­vits rätt­vi­sa möj­lig­he­ter att ut­tryc­ka sin po­li­tik i de­mo­kra­tisk an­da? Knap­past.

Idag ver­kar dis­kus­sio­nen va­ra en­kel­rik­tad, an­ting­en är du in­vand­rar­fi­ent­lig el­ler in­vand­rar­vän­lig. Fe­let är knap­past SD:s el­ler in­vand­rar­nas. Fe­let är fe­ga po­li­ti­ker som in­te vå­gat in­te­gre­ra, som ska­pat get­ton och klyf­tor och där­i­ge­nom gett gro­grund för hat mel­lan grup­pe­ring­ar.

Lös­ning? (För det ska man ha om man pe­kar på fel.) Integ­ra­tion, se till att al­la i Sve­ri­ge del­tar och ges möj­lig­het att byg­ga sam­häl­let. Splitt­ra upp fel­kon­stru­e­ra­de om­rå­den som Tens­ta, de­lar av Sö­der­täl­je, Ro­sen­gård m fl och låt and­ra kom­mu­ner ta sitt an­svar ock­så, för att fö­ra sam­man vårt Sve­ri­ge.

Om vi be­hål­ler vår de­mo­kra­ti och vär­de­grund till­sam­mans med en in­vand­ran­de krydd­ning blir det jäv­ligt bra. Men om vi fort­sät­ter att sä­ga blatte­jä­vel el­ler ra­sis­t­svin till hö­ger och väns­ter är vi nog snart vid Guns’n Ro­ses ”ci­vil war”.

FOTO: MOSTPHOTOS

LÖS­NING KRÄVS. Att an­vän­da ord som blatte­jä­vel el­ler ra­sis­t­svin är in­te en väg fram­åt. Det är dags att bör­ja in­te­gre­ra nya svens­kar på ett bra sätt, skri­ver Jesper från Bot­kyr­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.