”Väl ru­tet om bo­stads­byg­gan­det!”

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Åsikt & Debatt - Inga-Lill, Tul­linge

Svar på Tul­linge­bon Britt-Ma­ri­es in­sän­da­re “Stå in­te i vägen för fler bo­stä­der” i Söd­ra Sidan nr 44.

Of­ta vill folk in­te att det ska byg­gas alls, de sä­ger ba­ra ” Nej, nej, nej – vi be­hö­ver ing­et här”. Men jag tyc­ker att det var en myc­ket bra för­slag som Britt-Ma­rie kom med i sin in­sän­da­re, det var så bra skri­vet. Om man in­te byg­ger hy­res­rät­ter – hur ska man då kun­na lö­sa bo­stads­bris­ten? Det finns ju re­dan myc­ket vil­lor och bo­stads­rät­ter här.

Folk i Tul­linge mås­te tän­ka på att de själ­va har barn och barn­barn som ock­så kom­mer att be­hö­va bo­stä­der när de väx­er upp. Det är klart att det på­ver­kar skol­bar­nen i om­rå­det när man byg­ger i Banslätt, men det går sä­kert att hit­ta en lös­ning så att det in­te in­kräk­tar för myc­ket på grön­om­rå­de och le­ky­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.