Vår re­sa tog två ge­ne­ra­tio­ner

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Gamla Och Nya Värderingar -

Hej Za­ka­ria! Tyck­te din text var myc­ket bra. Jag är en äld­re svensk kvin­na, som har levt he­la mitt liv i Sve­ri­ge. Min mam­ma föd­des 1909 på en fat­tig li­ten bond­gård på lan­det. Hen­nes mam­ma, min mor­mor, föd­des un­ge­fär 1880.

Jag vill be­rät­ta för dig, att den värld som min mam­ma (och än­nu me­ra min mor­mor) föd­des till, den var myc­ket me­ra lik din far­fars värld än vad många kanske tror. Ja, flic­kor gick i sko­lan – men var­ken poj­kar el­ler flic­kor från fat­ti­ga fa­mil­jer gick sär­skilt många år: de mås­te ju hjäl­pa till med ar­be­tet.

Nå­gon en­sta­ka poj­ke från en fat­tig fa­milj fick chans till hög­re ut­bild­ning – inga flic­kor. Min mor­mor gick i hel­lång klän­ning och hu­vud­duk he­la sitt vux­na liv. Al­la gick i kyr­kan – det mås­te man. Den en­da bok som sä­kert fanns hem­ma var Bi­beln. Inga kvin­nor var min­sit­rar. Om du ha­de frå­gat min mor­mor, ha­de hon kanske sagt att det mås­te va­ra så, det står i Bi­beln. Om hon ha­de levt idag, ha­de hon – ef­ter den förs­ta choc­ken - va­rit myc­ket glad och stolt över för­änd­ring­en. Hen­nes dot­ter­dot­ter har en lång ut­bild­ning och ett yr­ke! Kvin­nor är mi­nist­rar! Om din far­far kan se dig om tju­go el­ler tret­tio år, kom­mer han att va­ra li­ka glad för din skull. Det jag för­sö­ker sä­ga är att re­san från ett fat­tigt bon­de­sam­häl­le till det svens­ka sam­häl­le vi har idag tog två ge­ne­ra­tio­ner

Hu­vud­bo­na­den vi­sa­de vil­ken ci­vil­sta­tus och so­ci­al ställ­ning en kvin­na ha­de i Sve­ri­ge förr i ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.