Här ska sam­häl­let skyd­da dig!

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Gamla Och Nya Värderingar - Ma­ria Ham­mar­ström

Tack för en jät­te­bra text, Za­ka­ria. Det gjor­de mig glad att se att du och di­na vän­ner vill för­bätt­ra värl­den ge­nom att spri­da kun­skap och nya idéer. Ut­märkt ini­ti­a­tiv!

Jag tror att an­led­ning­en till att det är så stor skill­nad mel­lan Sve­ri­ge och Af­gha­nis­tan är att Sve­ri­ge har ut­veck­lat ett sy­stem där sam­häl­let skyd­dar dig eko­no­miskt och so­ci­alt. Även om du är en­sam, ar­bets­lös och fat­tig, så be­hö­ver du in­te ham­na på ga­tan. Sam­häl­let hjäl­per dig och ser till att du över­le­ver tills du kan kla­ra dig själv.

I Af­gha­nis­tan finns ing­et sånt sy­stem, och där­för är du be­ro­en­de av fa­mil­jen. Ut­an fa­milj är du väl­digt il­la ute. Det är bra att ha star­ka band till sin fa­milj, men när in­di- vi­der in­te får ut­bil­da sig el­ler lyss­na på mu­sik el­ler spor­ta el­ler dej­ta där­för att fa­mil­jen är rädd att and­ra ska ta­la il­la om dem – då kon­trol­le­rar fa­mil­jen dig FÖR myc­ket. Sve­ri­ge ha­de lik­nan­de tra­di­tio­ner förr i värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.