Ut­bild­ning gör skill­nad

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Gamla Och Nya Värderingar - Häls­ning­ar Yl­va Ri­ber

Hej Za­ka­ria! En skill­nad kan va­ra ut­bild­ning. Ju mer man vet om värl­den desto kla­ra­re kan man se på vill­ko­ren i det land man le­ver i.

Med ut­bild­ning och ett de­mo­kra­tiskt sty­re och en fri press finns för­ut­sätt­ning­ar att tän­ka hu­ma­nistkt. Att be­hand­la män­ni­skor oli­ka pga kön, ras, re­li­gi­on etc kan ald­rig le­da till nå­got gott. Vi mås­te se till vad som för­e­nar oss män­ni­skor - in­te vad som skil­jer oss åt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.