”Red­li­ne är vårt kul­tur­arv”

Stu­di­ons 20-års­ju­bi­le­um fi­ras med ut­ställ­ning

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Kultur - Anna Sjögren [email protected]­si­dan.se

Den förs­ta samp­lern från -95, gram m is sta­ty­et­ter och en hem­lig­het. Det är någ­ra av fyn­den som MKC hit­tat när de grävt i för­rå­det i Red­li­nestu­di­on. Nu öpp­nar ut­ställ­ning­en om dem – en hyll­ning till svensk hip­hops gi­gan­ter.

Ut­ställ­ning­en görs i sam­band med att Red­li­nestu­di­on i år fyl­ler 20 år.

– Kol­la, det här de­ras förs­ta samp­ler, det är skit­häf­tigt, sä­ger Da­ni Ruz, pro­du­cent på Mång­kul­tu­rellt cent­rum.

Hon står mitt i den ut­ställ­ning om sys­kon­skap, hip­hop­histo­ria och hund­ra­tals låt­släpp som hål­ler på att ta form. Längs väg­gen är en röd lin­je, med nor­ra Bot­kyr­kas tun­nel­ba­nesta­tio­ner ut­märk- ta, dra­gen. Mål­ning­ar av brö­der­na och al­bum­tit­lar från La­tin Kings blic­kar ner på be­sö­kar­na. Che­pe har må­lat Red­li­ne­log­gan.

Ut­ställ­l­ning­en be­står av sa­ker MKC hit­tat i Red­li­nes för­råd i stu­di­on.

– De öpp­na­de dör­ren och sa: ”ta vad ni vill”, be­rät­tar Da­ni me­dan hon ploc­kar upp en gram­miss­ta­ty­ett och de tre apor­na från om­sla­get till Omer­tá, La­tins Kings sista al­bum.

Till ut­ställ­ning­en har Sal­la, Che­pe och Mas­se in­ter­vju­ats. Be­sö­ka­re bjuds ock­så på en hem­lis ba­kom en luc­ka.

– Vi har frå­gat dem vad de gör i fram­ti­den, be­rät­tar Da­ni.

Be­rät­tel­ser om vad Red­li­ne och de­ras mu­sik be­tytt för Bot­kyr­ka­bor­na finns ock­så med. ” Me­di­er må­lar vå­ra om­rå­den ne­ga­tivt. Red­li­ne har all­tid va­rit lju­set i det här”, be­rät­tar en tjej.

– De sat­te Bot­kyr­ka på kar­tan. Man kän­ner igen sig i tex­ter­na och i mil­jö­er­na i de­ras vi­de­os. Det här är en hyll­ning till dem, de är Bot­kyr­kas kul­tur­arv, sä­ger Da­ni Ruz.

Brö­der­na kom­mer till fre­da­gens ver­nis­sage då det blir häng med DJ, mat och dryck.

– De är pep­pa­de, men rätt få­or­di­ga. Vi vill ba­ra att de ska kom­ma och nju­ta, sä­ger Da­ni Ruz.

FOTO: SARA RINGSTRÖM

HYL­LAS. Cristi­an ’’Sal­la’’ Sa­la­zar Cam­pos och Mar­cel­lo ’’Mas­se’’ Sa­la­zar Cam­pos. GÅR PÅ DJUPET. Da­ni Ruz, pro­du­cent för ut­ställ­ning­en, går ige­nom sa­ker­na som ska häng­as upp.

ÄKTA APOR. Ori­gi­na­len till La­tin Kings sista al­bu­mom­slag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.