4 200 nya bo­stä­der byggs in­till Ikea

4200 bo­stä­der pla­ne­ras i Kung­ens kur­va. Nu har KF Fas­tig­he­ter sig­ne­rat ett av­tal med Hud­dinge kom­mun om att pla­ne­ra för ett helt ny stads­del i Skan­di­na­vi­ens störs­ta han­dels­plats.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Sidan 1 - KUNG­ENS KUR­VA Jo­nas Gosende Grönvik jo­nas@sodra­si­dan.se

Mitt i Kung­ens kur­va lig­ger en stor skog. Man tän­ker in­te på den när man är där och hand­lar. Men kol­la på en goog­le­kar­ta får ni se: mel­lan Ci­tygross och de gam­la LM Erics­son-hu­sen.

Nu har mar­kä­ga­ren KF Fas­tig­he­ter sig­ne­rat ett in­ten­tions­av­tal med Hud­dinge kom­mun om att pla­ne­ra för en helt ny stads­del här, med plats för 4200 bo­stä­der. Stads­de­len kom­mer att grän­sa till Ikea, Göm­ma­rens na­tur­re­ser­vat och He­ron Ci­ty.

– Vår fas­tig­het lig­ger bra till mel­lan na­tur­re­ser­vat, han­del och kul­tur med bra infrastruktur. Och vi hop­pas på än­nu bätt­re kom­mu­ni­ka­tio­ner i fram­ti­den, med pla­ne­ring­en av Spår­väg syd, sä­ger He­le­na Lil­je­dahl, VD på KF Fas­tig­he­ter.

Un­der 2017 ska ett plan­pro­gram ut­ar­be­tas. Där­ef­ter kom­mer om­rå­det, som är på to­talt 155 000 kvadrat­me­ter mark, att de­las upp i oli­ka etap­per och ar­be­tet med de­talj­pla­ner­na på­bör­jas.

In­flytt­ning 2021

In­flytt­ning i den förs­ta etap­pen be­räk­nas att ske till 2021.

En vik­tig ut­gångs­punkt för det sto­ra bo­stads­pro­jek­tet är att det ska ut­veck­las till en le­van­de stads­del med ser­vice och infrastruktur. Här pla­ne­ras, för­u­tom bo­stä­der, även vård, sko­la för­sko­lor och han­del i bo­stads­hu­sens bot­ten­plan.

En för­ut­sätt­ning för att ska­pa en le­van­de stads­del med bo­stä­der är pla­ne­ring­en av Spår­väg syd, tvär­ba­nan som ska kny­ta ihop Kung­ens Kur­va med Fle­mings­berg och Älv­sjö.

Spår­vägs­fi­nan­sie­ring

För­hand­ling­ar om spår­vä­gens fi­nan­sie­ring på­går nu mel­lan kom­mu­nen, lands­ting­et och sta­ten i Sve­rige­för­hand­ling­en.

– Bo­stä­der i Kung­ens kur­va är nå­got vi ver­kat för länge. Vi ser det som ett vik­tigt och spän­nan­de pro­jekt som bi­drar till att ut­veck­la stads­kva­li­te­ter i om­rå­det som idag är Skan­di­na­vi­ens störs­ta han­dels­plats, sä­ger Da­ni­el Dron­jak (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i ett press­med­de­lan­de.

Par­ke­ring kan bli torg

Kom­mu­nen ar­be­tar dess­utom vi­da­re med en för­dju­pad över­sikts­plan för ut­veck­ling­en i Kung­ens Kur­va, med än­nu fler bo­stä­der. En­ligt kom­mu­nens an­sö­kan till Sve­rige­för­hand­ling­en finns det plats för 6 500 nya bo­stä­der. I fram­ti­den kan den stö­ki­ga par­ke­rings­plat­sen i han­dels­om­rå­det om­vand­las till en le­van­de stads­del med torg, han­del och bo­stä­der, en­ligt kom­mu­nens vi­sion.

Kom­mu­nen äger cir­ka 15 pro­cent av om­rå­det, som se­na­re ska mar­kan­vi­sas till KF.

– Det är ett stort bo­stads­pro­jekt som kan ta upp till 15 år att fär­dig­stäl­la. Det är tro­ligt att vi kom­mer ta in fle­ra par­ter och ak­tö­rer un­der pro­ces­sen, sä­ger He­le­na Lil­je­dahl.

Start­skot­tet för pla­ne­ring­en av den nya stads­de­len är den 13 feb­ru­a­ri, då full­mäk­ti­ge i Hud­dinge be­slu­tar om in­ten­tions­av­ta­let med KF Fas­tig­he­ter.

FO­TO: SA­RA RINGSTRÖM

BYGGBART. Här, gran­ne med Ikea och He­ron ci­ty, ska det nya bo­stads­om­rå­det byg­gas.

FO­TO: ÅWL ARKITEKTER

VI­SION. Så här ser KF:s vi­sion ut för bo­stä­der i Kung­ens kur­va.

SHOPPINGNÄRA. Här ska det nya bo­stads­om­rå­det lig­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.