Tomträtts­köp i Bot­kyr­ka får kri­tik

Byg­get av det nya Ser­vice­kon­to­ret i Hall­un­da är i full gång. När dör­rar­na slår upp se­na­re i vår ska det ock­så bli ett cent­rum för ny­an­län­das eta­ble­ring i Bot­kyr­ka.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Sidan 1 - Anna Sjögren anna@sodra­si­dan.se

Idag kan ny­an­län­da på väg in det svens­ka sam­häl­let tving­as läg­ga myc­ket tid på att be­sö­ka och gö­ra ären­den på myn­dig­he­ter som lig­ger ut­sprid­da på oli­ka plat­ser i stan.

– Syf­tet med den här mö­tes­plat­sen är att un­der­lät­ta eta­ble­rings­pro­ces­sen för de ny­an­län­da. Nå­got som kan ta fle­ra da­gar idag, att gå till oli­ka myn­dig­he­ter, be­hö­ver ba­ra ta fy­ra tim­mar, sä­ger Alex Da­vis, en­hets­chef på För­säk­rings­kas­san i Hall­un­da.

Den så kal­la­de mö­tes­plat­sen för ny­an­län­da kom­mer att hål­la till på Ser­vice­kon­to­ret, där oli­ka myn­dig­he­ter som För­säk­rings­kas­san, Ar­bets­för­med­ling­en och Skat­te­ver­ket, men ock­så kom­mu­nens med­bor­gar­kon­tor re­dan finns idag. På mö­tes­plat­sen kom­mer ock­så Mi­gra­tions­ver­ket och kom­mu­nan­ställ­da med an­svar för att eta­ble­ring att fin­nas.

– Vi på myn­dig­he­ter­na kom­mer ock­så att bli bätt­re på att kom­mu­ni­ce­ra med varand­ra, tror Alex Da­vis.

Eb­ba Öst­lin (S), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, som för­ra året käm­pa­de hårt för att få ha kvar Ser­vice­kon­to­ret i Hall­un­da är ock­så nöjd.

– Jag tyc­ker att det är jät­te­bra, det gör att al­la myn­dig­he­ter och de mju­ka och hår­da frå­gor­na kan sam­ord­nas bätt­re. Det här är ett vik­tigt steg i den rikt­ning­en, sä­ger Eb­ba Öst­lin (S).

Som Söd­ra Sidan ti­di­ga­re be­rät­tat lig­ger Ser­vice­kon­to­ret i allt­för trånga lo­ka­ler i Hall­un­da cent­rum idag. Den förs­ta april vän­tas de nya lo­ka­ler­na på Hall­un­da torg, in­till cent­rum, stå kla­ra att öpp­na. Den så kal­la­de ”kun­dy­tan” i de nya lo­ka­ler­na blir där cir­ka 800 kvadrat­me­ter, vil­ket in­ne­bär att de blir dub­belt så sto­ra som idag, nå­got som vän­tas för­bätt­ra mil­jön för bå­de an­ställ­da och be­sö­ka­re.

Vad som kom­mer att hän­da med de tom­ma lo­ka­ler­na i cent­rum är än så länge oklart, men en­ligt Eb­ba Öst­lin finns det en idé om hur de skul­le kun­na an­vän­das för an­nan, kom­mu­nal verk­sam­het.

BRA LÄ­GE. Ser­vice­kon­to­ret flyt­tar från cent­rum till and­ra sidan Tomt­ber­ga­vä­gen, där bland an­nat gym­na­si­e­särsko­la, en fri­sör och en kör­sko­la hål­ler till idag.

ARKIVFOTO: JOHANNES LILJESON

BLIR KVAR. Ef­ter ett års dis­kus­sio­ner och le­tan­de ef­ter lo­kal tog Bot­kyr­ka kom­mun och För­säk­rings­kas­san på en press­träff i mit­ten på feb­ru­a­ri i hand på att det nya ser­vice­kon­to­ret stan­nar i kom­mu­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.