Bot­kyr­ka lo­var att sva­ra på mail

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter -

I en un­der­sök­ning om hur bra med­bor­gar­na upp­le­ver kon­tak­ten med si­na re­spek­ti­ve kom­mu­ner pla­ce­rar Bot­kyr­ka kom­mun sig på 69:e av 144:e plats. Det ska det bli änd­ring på lo­var Bot­kyr­ka som på kom­mun­sty­rel­sen i vec­kan an­tog ett så kal­lat ”kon­takt­löf­te”, en stra­te­gi för sin kon­takt med med­bor­gar­na. Pro­blem är till ex­em­pel att al­la kom­mu­nan­ställ­da in­te läm­nar kon­takt­upp­gif­ter i si­na mail­sig­na­tu­rer, in­te sva­rar i te­le­fon el­ler in­te åter­kopp­lar till Bot­kyr­ka­bor­na till­räck­ligt snabbt.

I stra­te­gin står det hur de kom­mu­nan­ställ­da ska han­te­ra sin te­le­fon och mail, bland an­nat hur de ska sva­ra i te­le­fon, stäl­la in sitt mo­bilsvar och mail­sig­na­tur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.