In­ne­bo­en­de – Roz­hin

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Botkyrka -

SÅ LYC­KAS DU MED ATT DE­LA BO­STAD:

Lär kän­na varann först. Man mås­te gil­la dem som flyt­tar in, träf­fas och pra­ta or­dent­ligt med varand­ra in­nan ni be­stäm­mer nå­got.

Var tyd­lig. Frå­ga hy­res­vär­den om de har någ­ra sär­skil­da krav el­ler reg­ler, allt mås­te va­ra klart in­nan den in­ne­bo­en­de flyt­tar in. För­vän­tas man va­ra so­ci­al el­ler hjäl­pa till med prak­tis­ka sa­ker?

Skriv ett kon­trakt. Var for­mell och skriv kon­trakt så al­la vet vad som gäl­ler. Hur lång tid gäl­ler bo­en­det för? När ska hy­ran be­ta­las?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.