Hund­ra­tals sä­ger nej till sko­la i Få­gelsång­en

200 per­so­ner har skri­vit un­der en pro­test­lis­ta mot för­sla­get om att byg­ga en ny sko­la på Få­gelsång­en. Yt­ter­li­ga­re ett 40-tal per­so­ner har läm­nat si­na syn­punk­ter till Sa­lems kom­mun. Den över­vä­gan­de de­len är ne­ga­ti­va till att pla­ce­ra sko­lan vid Få­gelsång­en.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Salem - SA­LEM Frida Wänelöf

– Vi kän­ner oss to­talt över­kör­da, sä­ger Va­len­ti­na West­ling, en av ini­ti­a­tiv­ta­gar­na till ak­tions­grup­pen Be­va­ra Få­gelsång­en obe­byggd.

Med­lem­mar­na i ak­tions­grup­pen bor al­la i när­he­ten av Få­gelsång­en - som lig­ger mel­lan Fan­san­s­ti­gen och Mu­rarsti­gen - och som är den plats tjäns­te­män­nen har för­sla­git att den nya sko­lan byggs på.

Så snart de fick hö­ra om pla­ner­na gick de ut och sam­la­de in nam­nun­der­skrif­ter för att stop­pa byg­get. Att plat­sen är ett upp­skat­tat grön­om­rå­de för bå­de djur och män­ni­skor är en av an­led­ning­ar­na till att de är emot att en sko­la byggs på plat­sen.

– Vi har hit­tills fått in 200 namn, men vi kom­mer att fort­sät­ta. Jag är över­ty­gad om att vi kan få in de dubb­la. Vi vill vi­sa att de in­te har Sa­lem­bor­nas stöd för att få ige­nom det här. Många tän­ker över­kla­ga så långt det ba­ra går och många har re­dan va­rit till ban­ken för att säl­ja sitt hus, sä­ger Va­len­ti­na West­ling.

Få­gelsång­en i förs­ta hand

Un­der hös­ten har tjäns­te­män i kom­mu­nen ta­git fram fem för­slag på var en ny sko­la kan byg­gas. I förs­ta hand fö­re­slår ut­re­dar­na att sko­lan pla­ce­ras vid Få­gelsång­en.

M, S och C gick ut med att de till­sam­mans stödjer tjäns­te­män­nens för­slag om att gå vi­da­re med Få­gelsång­en, Mp an­slöt sig se­dan till sam­ma för­slag, me­dan L och Röp istäl­let vil­le att sko­lan skul­le pla­ce­ras i Söd­ra Halls­ta.

– Jag tyc­ker det är märk­ligt att de vill läg­ga sko­lan i grön­om­rå­det i Få­gelsång­en. Det byggs nya bo­stä­der bå­de i Rön­ninge och Sa­lem, en sko­la i Söd­ra Halls­ta be­hövs för att mö­ta ökan­de ele­van­tal i bå­da kom­mun­de­lar­na. Där är det är även nä­ra till pen- del­tå­get, sä­ger Mia Fransén grupple­da­re för (L) i Sa­lem.

Fram till i tis­dags har Sa­lem­bor­na haft möj­lig­het att läm­na in syn­punk­ter på för­sla­gen. To­talt har ett 40-tal läm­nat si­na syn­punk­ter, och den över­vä­gan­de de­len är ne­ga­ti­va till att pla­ce­ra sko­lan vid Få­gelsång­en.

Per Alm­ström, kom­mun­di­rek­tör i Sa­lem, skri­ver i en kom­men­tar till Söd­ra Sidan att han har för­stå­el­se för de när­bo­en­des oro. Men, tilläg­ger han:

”Vi är ock­så med­vet­na om att de som är po­si­ti­va el­ler in­te har nå­gon upp­fatt­ning in­te är lika an­ge­läg­na att hö­ra av sig med syn­punk­ter. Från tjäns­te­män­nens si­da har vi haft upp­dra­get att fö­re­slå den lämp­li­gas­te plat­sen för yt­ter­li­ga­re en sko­la. Ef­tersom Sa­lem kom­mer att växa fram­för allt i de cen­tra­la de­lar­na av Sa­lem är be­döm­ning­en att sko­lan bör lig­ga centralt men sam­ti­digt in­te på de om­rå­den som pla­ne­ras för bo­stads­byg­gan­de”.

Be­slut 23 feb­ru­a­ri

Tjäns­te­män­nen ska nu ut­re­da hur sko­lan och till­farts­vä­gen ska ut­for­mas på bäs­ta sätt ut­i­från de syn­punk­ter som har fram­förts, för­kla­rar han. Po­li­ti­ker­na vän­tas ta be- slut i kom­mun­full­mäk­ti­ge 23 feb­ru­a­ri.

Men pro­tes­ter­na har in­te fått kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Lennart Kaldéren (M) att änd­ra stånd­punkt.

– Vi är över­ty­ga­de om att sko­lan mås­te lig­ga där eleverna som är i be­hov av den finns. Vi kan in­te för­stå hur man kan läg­ga en sko­la så att hund­ra­tals sa­lem­se­le­ver tving­as åka skol­skjuts när de kan få en sko­la på sä­kert gångav­stånd, sä­ger han.

– Vi har för­stått att det skul­le kom­ma kri­tik mot väg­lös­ning­en sö­der om Rön­ninge­borg. Na­tur­ligt­vis tar vi kri­ti­ken på all­var. Kom­mu­nen kom­mer att un­der­sö­ka and­ra al­ter­na­tiv.

’’Ska ta in syn­punk­ter­na’’

Även Ar­ne När­ström (S), op­po­si­tions­råd, står kvar vid för­sla­get Få­gelsång­en.

– Än har vi in­te änd­rat oss, men vi mås­te själv­klart ta in de syn­punk­ter som kom­mit in. Vi ska ha mö­te på mån­dag så får vi ta ställ­ning ef­ter det. Men sko­lan be­hö­ver lig­ga i när­he­ten av där eleverna bor, så Söd­ra Halls­ta är ing­et al­ter­na­tiv för oss, sä­ger han.

Vi vill vi­sa att de in­te har Sa­lem­bor­nas stöd för att få ige­nom det här.

FO­TO: PRIVAT

SAMLAR NAMN. Gran­nar går ihop för att på­ver­ka kom­mu­nens be­slut om var den nya sko­lan ska byg­gas.

FO­TO: SA­LEMS KOM­MUN, KARTA: GOOGLE EARTH

SKO­LA. På nå­gon av de här plat­ser­na kan Sa­lem få en ny sko­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.