Fes­ti­va­len slu­ta­de med max­ad kon­sert

Vin­ter­fes­ti­va­lens av­slut­nings­kon­sert med bland and­ra Ji­re­el och Al­ly­a­wan blev en suc­cé med re­kord­publik i en full­satt kon­sert­lo­kal. Ett hund­ra­tal per­so­ner kö­a­de även ut­an­för när ar­ran­gö­rer­na stäng­de in­släp­pet.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter - Sher­vin Na­si­ri

Mitt 127: s Vin­ter­fes­ti­vals av­slut­nings­kon­sert fick stänga in­släp­pet ef­ter max­ad publik­ka­pa­ci­tet.

– Det har va­rit över för­vän­tan. Vi är myc­ket nöj­da med publi­ken och ar­tis­ter­nas upp­trä­dan­de, sä­ger ar­ran­gö­ren Asef­fa Hai­lu.

Även ar­tis­ter­na be­kräf­tar att det har va­rit en här­lig publik och god stäm­ning på kon­ser­ten.

Mest hög­ljutt blev det när ar­tis­ten Ji­re­el gick upp på scen för tred­je gång­en och gjor­de publi­ken helt gal­na.

På Söd­ra Si­dans Fa­ce­book­si­da kan du se in­ter­vjun som Mitt127 gjort med Ji­re­el in­nan han går upp på scen.

Det har va­rit över för­vän­tan.

ELI­AS ANDALOUSSI, 10 ÅR, STÅR OCH KICKAR BOLL I SKÄRHOLMSHALLEN. Kloc­kan är 12.03 och årets vin­ter­fes­ti­val har pre­cis dra­git igång. Syf­tet med fes­ti­va­len är att ak­ti­ve­ra ung­do­mar och ska­pa sam­hö­rig­het. – Jag är här för att träf­fa kom­pi­sar, sä­ger Eli­as....

ALEX­AN­DRA TECLE ,19, ÄR EKONOMIANSVARIG FÖR MITT 127 SOM ARRANGERAR FES­TI­VA­LEN. Hon tyc­ker att idén ”av unga – för unga” fun­ge­rar bra i prak­ti­ken. – Jag bör­ja­de själv som som­mar­job­ba­re för tre år sen och lär­de mig allt jag kan av de äld­re. Som...

GROUPIE. Al­ly­a­wan tar en sel­fie med publi­ken på Mitt 127:s av­slut­nings­kon­sert.

FULLT HUS. Ji­re­el med sitt crew på scen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.