Ny ra­dio­do­ku­men­tär skild­rar Ai­man Qablis tra­gis­ka död

I hel­gen sänds ra­dio­do­ku­men­tä­ren ”Ai­man är död” på P4. Pro­gram­met hand­lar om Ai­man Qabli, en upp­skat­tad rap­pa­re från Vår­by som läm­na­de ef­ter sig en ort i sorg och fru­stra­tion när han blev kniv­hug­gen till döds för­ra ju­len.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Vad Händer - VÅR­BY GÅRD Jo­nas Gosende Grönvik

– Det hän­de över en natt. Någ­ra tim­mar se­na­re var han död. Det var en stor chock, jag och många and­ra kun­de in­te ta in det, sä­ger Vår­by­bon Ce­ren Say­al.

Ce­ren träf­fa­de på Ai­man ba­ra någ­ra da­gar in­nan julaf­ton för ett år se­dan. In­nan den där kväl­len ut­an­för Al- bys t-ba­na. Då ett li­tet tjafs spå­ra­de ur och slu­ta­de i tra­ge­di.

”Ai­man är död” är en ra­dio­do­ku­men­tär till Ai­man Qablis min­ne. Re­por­tern Ce­ren Say­al har träf­fat Ai­mans fa­milj.

– Det var svårt, det rev upp ett sår i mig. Ai­mans mam­ma luk­ta­de på hans klä­der. Det luk­tar Ai­man. Vad sä­ger man till en mam­ma som för­lo­rat sin son?

Do­ku­men­tä­ren be­rät­tar om Ai­man som per­son. Han var äls­kad och om­tyckt i om­rå­det.

– Jag har för­sökt va­ra ob- jek­tiv. Men Ai­man var jät­tesnäll. Han vil­le hjäl­pa allt och al­la. Han var välupp­fost­rad och sym­bo­li­se­ra­de det här med att ha re­spekt för äld­re. En ty­pisk fö­re­bild för de yng­re. Ai­man var ock­så en upp­skat­tad ra­par­tist och ha­de många unga fans i för­or­ter runt om i Stock­holm. All mu­sik i pro­gram­met är ska­pad av Ai­man själv.

Do­ku­men­tä­ren sänds på SR P4 kloc­kan 11.03 lör­dag 14/1 och går att lyss­na på i ef­ter­hand på Spo­ti­fy och UR Play.

Ce­ren Say­al.

FO­TO: JO­NAS GRÖNVIK

VI­LA I FRID. Vän­ner­na läm­na­de en häls­ning på väg­gen in­till fri­tids­går­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.