Hem­be­sök vän­tar Sa­lems av­hop­pa­re

I Sa­lem finns un­ge­fär 105 ung­do­mar mel­lan 16 och 20 år som hop­pat av gym­na­si­et eller gått ut ut­an ex­a­men. Då och då åker en stu­die- och yr­kes­väg­le­da­re ut för att knacka på dör­ren hos hem­ma­sit­tar­na.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter - SA­LEM Jonas Go­sen­de Grönvik

I bör­jan av no­vem­ber upp­gav 61 av 105 ung­do­mar som hop­pat av gym­na­si­et att de ha­de ett jobb eller var ak­ti­va in­om and­ra åt­gär­der än gym­na­si­estu­di­er. Res­te­ran­de 44 viss­te kom­mu­nen in­te vad de gjor­de om da­gar­na.

Kom­mu­ner är en­ligt lag an­sva­ri­ga att job­ba upp­sö­kan­de mot ung­do­mar som hop­pat av gym­na­si­et och er­bju­da väg­led­ning till­ba­ka till plug­get. Sa­lem kom­mun har kom­mit långt i det ar­be­tet.

– Hop­par du av gym­na­si­et skic­kar vi ut ett brev och frå­gar vad du gör. Får vi ing­et svar skic­kar vi en på­min­nel­se. Får vi än­då ing­et svar knac­kar vi på din dörr och frå­gar hur det går, sä­ger Arne Hög­lin, stu­die- och yr­kes­väg­le­da­re in­om det kom­mu­na­la ak­ti­vi­tets­an­sva­ret.

Tio kvar att pra­ta med

I de­cem­ber gjor­des den se­nas­te dörr­knack­nings-run­dan. Och idag är det ba­ra tio ung­do­mar som kom­mu­nen än­nu in­te fått tag på.

Hjäl­pen är fri­vil­lig. Men det är än­då vik­tigt att job­ba upp­sö­kan­de, me­nar Arne Hög­lin.

– Ing­en mår bra av att sit­ta hem­ma ut­an sys­sel­sätt­ning. Hop­par man av gym­na­si­et ham­nar man lätt i ut­an­för­skap. Och även om man lyc­kats få jobb idag ut­an en gym­na­si­e­ex­a­men är det lätt att ham­na i ar­bets­lös­het se­na­re i li­vet när kon­junk­tu­ren vän­der.

I det upp­sö­kan­de ar­be­tet job­bar även en ku­ra­tor och en ung­domscoach med stöd­sam­tal och mo­ti­va­tion.

– Vis­sa har gjort fel gym­na­si­e­val. And­ra sak­nar stu­di­e­mo­ti­va­tion eller trivs in­te i klas­sen. Sen finns det de som bli­vit ut­sat­ta för kränk­ning­ar och mobb­ning, som in­te kla­rat att gå kvar.

Ett mål­grupp som är ex­tra svår att nå är hem­ma­sit­tar­na.

– De som iso­le­rat sig hem­ma, som vän­der på dyg­net fram­för da­torn och har kon­takt med om­värl­den via ett he­ad­set. Vi job­bar med att ut­veck­la det upp­sö­kan­de ar­be­tet på in­ter­net, för att nå unga på de­ras hem­ma­plan, sä­ger Arne Hög­lin.

FOTO: GUN PERS­SON LJUSNE

HEMMASITTARE. En del unga som hop­par av gym­na­si­et fast­nar hem­ma fram­för da­torn. Nu ska Sa­lem bli bätt­re på att sö­ka upp dem på in­ter­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.