Po­li­sen: Sex gäng­krig ba­kom skjut­ning­ar­na

Sex kon­flik­ter mel­lan kri­mi­nel­la grup­per ra­sar på söd­ra si­dan, en­ligt po­li­sen. Fle­ra av den se­nas­te ti­dens skjut­ning­ar i om­rå­det har kopp­ling till konflikterna. Den mest våld­sam­ma ut­spe­lar sig mel­lan två nät­verk i Bredäng och Öst­ber­ga.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Sidan 1 - SÖD­RA SI­DAN Text: Jo­nas Go­sen­de Grönvik Fo­to: Po­li­sen

Sex kon­flik­ter mel­lan kri­mi­nel­la grup­per ra­sar på söd­ra si­dan, en­ligt po­li­sens kart­lägg­ning. En av de mest våld­sam­ma ut­spe­lar sig mel­lan Bredängs­nät­ver­ket och ett nät­verk i Öst­ber­ga.

Den 28 ja­nu­a­ri skjuts en 23-årig man till döds i en bil på Vår­by­sko­lans par­ke­ring. Än­nu är ing­en gripen för mor­det. – Vi har upp­gif­ter att det finns en kon­stel­la­tion som är i kon­flikt med det kri­mi­nel­la nät­ver­ket som finns i Vår­by. Det är ock­så åt det hål­let som miss­tan­kar­na rik­tas, sä­ger Man­ne Jöns­son, chef på av­del­ning­en för grova brott på Stock­holmspo­li­sen.

Ing­en är del­gi­ven miss­tan­ke för mor­det, men po­li­sen har gri­pit per­so­ner som de tror har kopp­ling­ar till kon­flik­ten.

– Vi har per­so­ner som sit­ter fri­hets­be­rö­va­de för and­ra brott, där vi ser en möj­lig­het att ut­re­da fram be­vis­ning för del­ak­tig­het även i det här mor­det, sä­ger Man­ne Jöns­son.

Våld­sam kon­flikt

Hit­tills i år har sju per­so­ner skju­tits till döds i Stock­holm. 14 har ska­dats i skjut­ning­ar. Po­li­sen kopp­lar vål­det till tolv gäng­krig: sex i norr och sex i syd.

En av de mest våld­sam­ma konflikterna på söd­ra si­dan ut­spe­lar sig mel­lan det po­li­sen kal­lar för Bredängs­nät­ver­ket och Öst­ber­ga­nät­ver­ket.

Den 2 ju­li 2016 sker den se­nas­te upp­gö­rel­sen.

Kloc­kan är halv nio på kväl­len när en per­son med en, en­ligt po­li­sen, le­dan­de roll i Öst­ber­ga­nät­ver­ket ska skjut­sa hem sin flick­vän. På Öst­ber­ga­vä­gen mö­ter de en bil som gör en u-sväng. De förs­ta skot­ten av­los­sas. Jak­ten går ge­nom Enske­de och slu­tar med att den för­följ­da bi­len pre­jas av vägen och kroc­kar mot ett träd. Bi­len be­skjuts igen med au­to­mat­va­pen.

En 24-årig man, som en­ligt åkla­ga­ren in­går i Bredängs­nät­ver­ket, grips någ­ra da­gar se­na­re till­sam­mans med sin ku­sin, en 35-årig man. För tre vec­kor se­dan föll do­men.

Döms till 15 års fäng­el­se

35-åring­en döms till 15 år och sex må­na­ders fäng­el­se för bland an­nat mordförsök och grovt nar­ko­ti­kabrott. I rät­ten häv­da­de man­nen att han var med i bi­len för att med­la. Att hans för­må­ga att lö­sa kon­flik­ter gett ho­nom smek­nam­net ”Ko­fi An­nan”, FN:s ti­di­ga­re ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re. Men DNA kopp­lat till en trö­ja med tänd­satspar­tik­lar får ho­nom fälld.

24-åring­en fri­as. En­ligt tings­rät­ten är det in­te be­vi­sat att även han av­los­sat skott.

I ut­red­ning­en be­skri­ver po­li­sen en våld­sam kon­flikt med fle­ra hämnd- ak­tio­ner. To­talt kopp­las sju skjut­ning­ar med kon­flik­ten se­dan 2013. Le­dan­de per­so­ner i nät­ver­ken har bå­de dömts och dö­dats (se tids­lin­jen).

Fle­ra lik­nan­de nät­verk

En­ligt po­li­sen finns lik­nan­de kri­mi­nel­la nät­verk i Sö­der­täl­je, Bot­kyr­ka och Hag­sät­ra.

– Vi ser ock­så ett se­pa­rat nät­verk i Vår­by och Vår­berg, som tro­ligt­vis häng­er ihop med det i Bot­kyr­ka, sä­ger Man­ne Jöns­son.

Nät­ver­ken be­står av in­di­vi­der som be­går brott till­sam­mans.

– Vi har bra koll på vil­ka som in­går i dem. När vi age­rar mot dem de­for­me­ras nät­ver­ken. Men ny­re­kry­te­ring gör att de in­te ra­de­ras ut, sä­ger Man­ne Jöns­son.

Till skill­nad från MC-gäng­en är re­kry­te­ring­en in­te ak­tiv och rik­tad. Sna­ra­re gli­der per­so­ner grad­vis in i kri­mi­na­li­tet och al­li­e­rar sig med äld­re kri­mi­nel­la där de väx­er upp.

Ett nät­verk med sta­bi­la lo­ja­li­te­ter upp­rätt­hål­ler reg­ler för den lo­ka­la nar­ko­tika­för­sälj­ning­en. Men om en ak­tör för­svin­ner kan det bli oro­ligt på mark­na­den. Där­för mås­te även den lo­ka­la po­li­sen ar­be­ta va­ri­e­rat: med en stra­te­gi när makt­ba­lan­sen är rub­bad och yt­ter­li­ga­re en stra­te­gi mot att grup­pen väx­er sig stark igen.

– Det hand­lar om att lä­ra kän­na om­rå­det och stän­digt iden­ti­fi­e­ra vil­ka som är ak­ti­va och vem som gör vad. Vi har job­bat fram en för­fi­nad me­to­dik, sä­ger Erik Åkerlund, po­lis­chef i Bot­kyr­ka.

Löst sam­man­satt

I Sö­der­täl­je har det länge fun­nits ett nät­verk med en tyd­lig hi­e­rar­ki. I Bot­kyr­ka ta­lar po­li­sen om ett om­fat­tan­de men löst sam­man­satt nät­verk.

– Bot­kyr­ka­nät­ver­ket kan för­stås som ett nät med fle­ra la­ger av lo­ja­li­te­ter, där kri­mi­nel­la in­di­vi­der och grup­per kan sam­ar­be­ta. In­om nät­ver­ket går det att hit­ta mind­re grup­per med tyd­li­ga­re hi­e­rar­ki­er, för­kla­rar Erik Åkerlund.

Trots att nor­ra Bot­kyr­ka är ett pri­o­ri­te­rat om­rå­de i po­li­sens ini­ti­a­tiv Mar­eld, som ska stäv­ja or­ga­ni­se­rad brotts­lig­het i ut­sat­ta om­rå­den, ser po­li­sen inga öpp­na kon­flik­ter här.

En­ligt Michel Lan­cha, grupp­chef på Bot­kyrka­po­li­sen, är an­ta­let skjut­ning­ar och mordförsök i nor­ra Bot­kyr­ka lågt i för­hål­lan­de till an­ta­let in­di­vi­der som be­går brott.

– Dä­re­mot finns det in­di­vi­der som är in­blan­da­de i kon­flik­ter med and­ra nät­verk i Stock­holm, sä­ger han.

ENSKE­DE, 2016. Ef­ter en vild bil­jakt ge­nom Ör­by och Enske­de kroc­kar den ja­ga­de bi­len med ett träd. Den svårt skott­ska­da­de man­nen över­le­ver tack va­re pri­vat­per­so­ner som stop­par blöd­ning­en

FYND. Da­gen ef­ter skjut­ning­en i ju­li 2016 hit-ta­de en barn­fa­milj två au­to­mat­va­pen dum­pa­de i sin träd­gård nä­ra brotts­plat­sen iEnske­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.