Klart: Skärholmen får 18-vå­nings­hus

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter -

I vec­kan klub­ba­des be­slu­tet ige­nom i kom­mun­full­mäk­ti­ge: Stock­holms­hem ska byg­ga cir­ka 100 hy­res­rät­ter i Skärholmen i sam­band med att det kom­mu­na­la bo­stads­bo­la­get ock­så byg­ger ett nytt hu­vud­kon­tor där. Am­bi­tio­nen är en 18 vå­ning­ar hög mär­kes­bygg­nad i Skärholmen cent­rum.

– Det här be­slu­tet kom­mer att gå till histo­ri­en. Skärholmen får en mär­kes­bygg­nad! Det är in­te ba­ra en vinst för Skärholmen, det är en vinst för he­la sta­den, sä­ger Sa­lar Rashid (S) le­da­mot i kom­mun­full­mäk­ti­ge och Skär­holms­bo.

18 VÅ­NING­AR. De fy­ra ne­ders­ta vå­ning­ar­na blir kon­torslo­ka­ler, de 14 övers­ta blir bo­stä­der, en­ligt för­sla­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.