Sät­ra kan få skrid­sko­ba­na

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter -

Sätra­dals­par­ken är öds­lig på vin­tern och där­för bor­de en is­ba­na för skrid­sko­åk­ning an­läg­gas i Sätra­dals­dam­men. Det fö­reslog en Sätra­bo i en med­bor­gar­för­slag till stads­de­len. För­valt­ning­en har nu ut­rett för­sla­get som ser ut att (del­vis) kun­na bli verk­lig­het.

Då det skul­le bli för dyrt att an­pas­sa Sätra­dals­dam­men fö­re­slår man istäl­let att en när­lig­gan­de gum­mi­as­fal­te­rad yta ska spo­las på vint­rar­na, när tem­pe­ra­tu­ren har för­vän­tas lig­ga un­der 0 gra­der i en vec­ka.

Den 30 mars ska po­li­ti­ker­na i stads­dels­nämn­den ta ställ­ning till för­sla­get.

”SOM KUNGSAN”. An­lägg en is­ba­na som i Kungs­träd­går­den med mu­sik och be­lys­ning, fö­reslog en Sätra­bo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.