Stor till­gång på va­pen

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter -

Till­gång­en på va­pen i sam­häl­let och i de kri­mi­nel­la nät­ver­ken i syn­ner­het är klart stör­re nu än de var för någ­ra år se­dan, sä­ger Man­ne Jöns­son, chef på Stock­holmspo­li­sens av­del­ning för grova brott.

En­ligt po­li­sens Na­tio­nel­la ope­ra­ti­va av­del­ning smugglas mi­li­tä­ra va­pen of­tast från län­der­na på Bal­kan, främst Bosni­en där de har le­gat göm­da se­dan kon­flik­ten i for­na Ju­go­sla­vi­en.

Här säljs en AK47:a för 120-150 eu­ro. Priset på den svar­ta mark­na­den i Sve­ri­ge lig­ger på mel­lan 20-30 000 kro­nor, be­ro­en­de på skick och om det föl­jer med am­mu­ni­tion, en­ligt po­li­sen.

Priset på svar­ta mark­na­den be­ror på till­gång och ef­ter­frå­gan, vil­ka kon­tak­ter man har, samt hur många led som vap­net har gått från in­för­seln, en­ligt po­li­sen. VÅR­BY GÅRD, 2017. I mit­ten av ja­nu­a­ri be­slag­tog po­li­sen fem AK47:or som häm­tats med en taxi i Vår­by gård. I tis­dags in­led­des rät­te­gång­en mot tre ton­å­ring­ar från Häs­sel­by med miss­tänkt kopp­ling till det kri­mi­nel­la gäng­et ”Le­jo­nen” för grovt va­pen­brott. Vem som ska le­ve­re­rat vap­nen i Vår­by gård är in­te ut­rett. I mars mör­da­des man­nen som pe­kas ut som le­da­re för gäng­et, i en skjut­ning i Kis­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.