Kung­en går ut­an­för box­en

”Om du ser bråk ska du in­te sit­ta och tit­ta på. Häm­ta en vux­en”, be­rät­tar Eli­na Sa­hin. Det fick kung­en lä­ra sig när han be­sök­te Kars­by In­ter­na­tio­nal School i Nors­borg i ons­dags.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Botkyrka - Fri­da Wänelöf

– Kung­en är bäst, kung­en är bäst, kung­en är bäst, ro­par ele­ver­na i kör.

Fo­to­gra­fer och re­port­rar från från fle­ra me­di­er stäl­ler upp fram­för sko­lans en­tré.

– Jag und­rar hur många år han är, kanske 30 el­ler 40?, sä­ger So­fia Tarskof som går i års­kurs 1.

Klass­kom­pi­sen Nel­ly Me­ke­an har för­be­rett en lis­ta med frå­gor till kung­en, be­rät­tar hon. – Jag vill frå­ga om han har barn. Vil­ken färg har hans bil? Vad he­ter han? Har han häst och vagn?, und­rar klass­kom­pi­sar­na.

Kung Carl XVI Gus­taf rul­lar in i en svart bil, tar emot en hög med teck­ning­ar från ele­ver­na och träng­er för­bi pres­sen för ett sam­tal med sko­lans rek­tor Jan Jöns­son.

Un­der be­sö­ket ska kung­en få lä­ra sig mer om sko­lans vålds­före­byg­gan­de ar­be­te.

Ele­ver­na i års­kurs 4, som job­bat med en metod de kal­lar Tå­get, be­rät­tar för kung­en om hur de gjort sko­lan lug­na­re ge­nom att va­ra för­änd­ringsa­gen­ter.

– Om du ser bråk ska du in­te sit­ta och tit­ta på. Du ska för­sö­ka stop­pa el­ler häm­ta en lä­ra­re, sä­ger Eli­na Sa­hin.

Se­dan vill de ve­ta om kung­en är en för­änd­ringsa­gent.

– Ja, det för­sö­ker jag väl, men än så länge har jag slup­pit att va­ra det, sva­rar kung­en.

Vill gö­ra nå­got snällt

Klas­sens lä­ra­re Jor­jet Ba­re­li­as be­rät­tar att ele­ver­na gjor­de en öv­ning i mån­dags då de fick sä­ga nå­got trev­ligt och snällt till kom­pi­sen till hö­ger.

Kung­en sät­ter upp pek­fing­ret i luf­ten.

– Då skul­le jag vil­ja sä­ga nå­got vän­ligt här för en gångs skull. Jag hör­de att det var nå­gon här som fyll­de år i dag?

Ki­no­ra Ay­bar be­rät­tar för kung­en att hon fyl­ler 11 år.

– Vad bru­kar ni gö­ra då? Bru­kar in­te ni sjunga? frå­gar kung­en och bris­ter ut i sång.

Där­ef­ter går kung­en till nästa klass­rum för att träf­fa ele­ver i års­kurs 6 och 9 som ar­be­tat med MVP, Men­tors in Vi­o­lence Pre­ven­tion. Ett vålds­före­byg­gan­de pro­gram där äld­re ele­ver blir men­to­rer för yng­re.

Schi­reen Is­mael, elev i åk 9 och men­tor för ele­ver i åk 6, be­rät­tar för kung­en hur oli­ka nor­mer märks i sam­häl­let.

Spå­na med ele­ver­na

Kung­en får ett pap­per där nå­gon ri­tat en stor fyr­kant. Till­sam­mans med ele­ver­na ska han skri­va upp hur tje­jer vän­tas va­ra.

– Jag fick tjej­box­en allt­så? Det var förs­ta gång­en, sä­ger kung­en och bör­jar spå­na idéer med ele­ver­na.

– Kanske att vi gil­lar ro­sa fär­ger? Sam­häl­let har lärt oss att kil­lar ska gil­la bi­lar och så, fö­re­slår en elev. Kung­en nic­kar. In­nan han läm­nar sko­lan får han även träf­fa ele­ver i års­kurs 8 som job­bat med pro­jek­tet PAR, po­lis, am­bu­lans och rädd­nings­tjänst.

När kung­en åkt vi­da­re be­rät­tar ele­ver­na i års­kurs 4 om be­sö­ket.

– Det var en ro­lig upp­le­vel­se. Jag har ju sett ho­nom på tv. Det är så stort att han var här, sä­ger Eme­li­ne Öz­men.

– Jag ha­de ald­rig i he­la mitt liv trott att jag skul­le få träf­fa ho­nom, sä­ger Eli­na Sa­hin.

Hon och klass­kom­pi­sar­na blev för­vå­na­de över att han var så pigg och prat­glad, be­rät­tar de. Vad hop­pas ni att han tar med sig här­i­från? – Att Nors­borgs­barn är duk­ti­ga, sä­ger Eme­li­ne Öz­men.

FO­TO: SA­RA RINGSTRÖM

BRY­TA NOR­MER. Ele­ver­na på Kars­by In­ter­na­tio­nal School vil­le att kung­en skul­le dis­ku­te­ra vil­ka för­vänt­ning­ar sam­häl­let har på tje­jer. ”Jag hop­pas han kan spri­da det här med att man ska få va­ra sig själv”, sä­ger Alisha Arif, elev i åk 9 och men­tor för...

TILL SVARS. ”Oj då det här ver­kar far­ligt”, sä­ger kung­en skämt­samt när ele­ver­na i års­kurs 4 ber om att få stäl­la frå­gor.

FÖDELSEDAGSKRAM. Kung­en drog igång allsång när Ki­no­ra Ay­bar fyll­de 11.

VÄLKOMSTGÅVOR. Kung­en fick ta emot pre­sen­ter av ele­ver­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.