Bot­kyr­ka stop­par jobb­sats­ning

I 1,5 år har Storvre­tens ung­dom­sam­bas­sa­dö­rer job­bat för att få in Storvre­tens unga i jobb och stu­di­er. Men nu sägs de upp i vän­tan på att kom­mu­nen ut­vär­de­rar sats­ning­en. – Vi har gjort allt de in­te kun­nat gö­ra själ­va, sä­ger Me­ron Ki­da­ne, en av am­bas­sa­dör

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Botkyrka - Pet­ter Beckman An­na Sjögren

Ung­doms­ar­bets­lös­he­ten i Storvreten är bland den högs­ta i kom­mu­nen. Se­dan hös­ten 2015 job­bar tre ung­dom­sam­bas­sa­dö­rer från om­rå­det med att in­spi­re­ra och hjäl­pa de unga till ut­bild­ning och jobb. I vec­kan fick de ve­ta att kom­mu­nen stop­par sats­ning­en.

– Det kom som en chock. Hur kan de av­bry­ta det här när det pre­cis bör­jat bli hett?, sä­ger Me­ron Ki­da­ne, en av am­bas­sa­dö­rer­na.

Träf­fa­de re­ge­ring­en

De har fått stor upp­märk­sam­het na­tio­nellt: sut­tit i mö­te med re­ge­ring­en, träf­fat mi­nistern Ibra­him Bay­lan (S) och ta­lat på kon­fe­rens in­för kom­mun­po­li­ti­ker från he­la lan­det.

Fram­för allt har man nått Storvre­tens unga, me­nar Me­ron Ki­da­ne.

– På ett och ett halvt år har vi för­med­lat jobb el­ler ut­bild­ning åt 30 – 40 ung­do­mar, som bör­jat plug­ga, som ta­git truck­kort. Folk som man an­nars in­te ha­de nått.

330 i jobb och stu­di­er

Tor-Erik Lill­seb­bas, ny till­för­ord­nad chef på Jobbcen­ter, för­kla­rar att ung­dom­sam­bas­sa­dö­rer­nas viss­tids­an­ställ­ning­ar går ut i april och att man då ska ut­vär­de­ra pro­jek­tet.

– Vi ska ha ut minst 330 in­vå­na­re i jobb och stu­di­er un­der 2017, då mås­te vi ve­ta att våra peng­ar an­vänds rätt. Vi har en käns­la av att det de gör är bra, men vi be­hö­ver stäm­ma av och se ef­fek­ter­na. Vi vet hur många de har pra­tat med, men in­te vil­ka re­sul­tat de når, sä­ger han.

Men re­sul­ta­ten syns i om­rå­det, en­ligt Me­ron Ki­da­ne.

– Men det be­hövs ing­en ut­vär­de­ring för att kon­sta­te­ra att vi kun­nat gö­ra allt det som de in­te har kun­nat gö­ra själ­va. Det går lätt att se att det är fär­re idag som häng­er ute vid ki­os­ken i Storvreten. De har an­nat att gö­ra på da­gar­na nu.

”Svi­ker ung­do­mar­na”

Ung­dom­sam­bas­sa­dö­rer­na har va­rit an­ställ­da tio tim­mar per vec­ka och finns ock­så i Al­by och Hall­un­da-Nors­borg. Även där pa­u­sas sats­ning­en. Me­ron Ki­da­ne me­nar att kom­mu­nen svi­ker ung­do­mar­na.

– Det är in­te frukt vi säl­jer, det hand­lar om män­ni­skor. Man mås­te kun­na vi­sa att man me­nar all­var med det här ar­bets­sät­tet, att det är nå­got som stän­digt rul­lar. Och det känns helt fel att stry­pa det här nu när vå­ren och som­ma­ren kom­mer. Det är ju då folk häng­er ute, det är då man verk­li­gen kan nå dem.

Tor-Erik Lill­seb­bas sä­ger att man ska snab­ba på ut­vär­de­ring­en.

– Det kan ta en el­ler ett par må­na­der. Se­nast i au­gusti. Hit­tar vi bra mo­del­ler för att mä­ta att det här är fram­gångs­rikt, då finns det ing­en an­led­ning att det in­te ska fort­sät­ta.

Hur kan de av­bry­ta det här när det pre­cis bör­jat bli hett?

TRÄF­FA­DE RE­GE­RING­EN. Söd­ra Si­dan var med när mi­nistern Ibra­him Bay­lan (S) träf­fa­de ung­dom­sam­bas­sa­dö­rer­na Jo­han Han­na och Me­ron Ki­da­ne på Jobcen­ter i de­cem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.