Grö­dinge kan få egen fö­re­tags­by

Grö­dinge är fullt av hant­ver­ka­re och små­fö­re­ta­ga­re som sak­nar lo­ka­ler. Kom­mun­led­ning­en gav po­si­ti­va sig­na­ler vid vec­kans Nä­rings­livs­fo­rum i Bot­kyr­ka.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Botkyrka - Pet­ter Beckman

Bot­kyr­ka är på väg att eta­ble­ra el­ler byg­ga ut fö­re­tags­om­rå­den på fle­ra stäl­len i kom­mu­nen, bland an­nat Söd­ra Por­ten, Rik­sten, Lo­vi­se­berg och Bo­val­len.

”Ris­ke­rar glöm­mas bort”

Men Grö­dinges små­fö­re­ta­ga­re ris­ke­rar att glöm­mas bort, var­na­de Sven- Eric Holm, ar­ki­tekt i Vårs­ta, vid ons­da­gens Nä­rings­livs­fo­rum på Sub­to­pia. Ett sex­tio­tal fö­re­ta­ga­re möt­te kom­mun­led­ning­en för att pra­ta ut­veck­lings­pla­ner.

– Bo­val­len är ing­et se­ri­öst stäl­le att eta­ble­ra sig på, det be­står mest av upp­lag. Det är ock­så en gans­ka lång väg dit. Nu ska det byg­gas 500 nya bo­stä­der i Vårs­ta och man be­hö­ver tän­ka på be­ho­vet av ar­bets­plat­ser, sa Sven-Erik Holm.

”Bygg på po­ta­tiså­kern”

Han skul­le vil­ja se en fö­re­tags­by ex­em­pel­vis på den gam­la po­ta­tiså­kern mel­lan golf­ba­nan och Sjövre­ten el­ler mitte­mot Ro­sen­hill.

Kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Ebba Öst­lin (S) gav be­ske­det:

– Jag vet att Gabriel (Mel­ki, ord­fö­ran­de i sam­hälls­bygg­nads­nämn­den, red:s anm.) har det här på agen­dan, var vi ska eta­ble­ra en fö­re­tags­by i Grö­dinge, sa hon.

FO­TO: PET­TER BECKMAN

MING­EL. SvenErik Holm med nä­rings­livs­stra­te­gen Ra­na Ma­la­ki.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.