De tram­par mot can­cer på lör­dag

HAL­LÅ DÄR ...

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Salem - Fri­da Wänelöf

Sei­ja Pra­mi­la, spin­ning­in­struk­tör på Med­ley Sä­by sim- och sport­hall som på lör­dag, 25 mars, är med i Nor­dens störs­ta spin­ning­e­vent Spin of ho­pe. Var­för ska man cykla tolv tim­mar?

– Man be­hö­ver ju in­te kö­ra tolv tim­mar, ut­an man kan de­la upp det. Men vi gör det här för att upp­märk­sam­ma barn­can­cer och skän­ka peng- ar till nå­got vik­tigt. För det här be­rör oss al­la nå­got sätt.

Vad är gre­jen med spin­ning?

– Det är rik­tigt, rik­tigt ro­lig puls­hö­jan­de kon­di­tions­trä­ning till bra mu­sik. Det är svet­tigt och job­bigt. Som in­struk­tör är det fan­tas­tiskt att ha ett pass med myc­ket puls och bra ener­gi från med­lem­mar­na.

Hur långt tror du att du kom­mer på 12 tim­mar?

– Det längs­ta jag har cyk­lat in­om­hus är Va­sa­lop­pet och det tog fy­ra tim­mar. Men nu på lör­dag blir det 1,5 tim­me för mig, se­dan tar de and­ra in­struk­tö­rer­na över min cy­kel.

Vad hän­der om man in­te or­kar?

– Det hän­der ingen­ting, man får väl sit­ta och tram­pa i sitt eget tem­po om man kän­ner att man hål­ler på att tril­la av pin­nen.

Vil­ka är di­na bäs­ta spin­ning­knep?

– Bra cy­kelskor, be­kvä­ma klä­der och po­si­tiv in­ställ­ning. Tänk kraft och ener­gi, in­te vad job­bigt. Som in­struk­tör kän­ner jag of­ta hur med­lem­mar­nas vil­ja smit­tar av sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.