Här finns söd­ra si­dans bäs­ta häng i som­mar

Kvar i stan i som­mar? Inga pro­blem. Söd­ra Si­dan gui­dar dig till bäs­ta som­mar­lo­vet, med mas­sor av sport, nya kom­pi­sar – och den störs­ta 127-fes­ti­va­len nå­gon­sin.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Sidan 1 - Alexander Mogs­tad

Som­ma­rens 127-fes­ti­val kom­mer va­ra den störs­ta hit­tills med över 600 ak­ti­vi­te­ter för unga och barn run­tom i Skär­hol­men. – VI för­sö­ker för­verk­li­ga bar­nens dröm­mar, sä­ger pro­jekt­le­da­ren De­rya Sa­li­mi.

För­be­re­del­ser­na in­för årets 127-fes­ti­val fly­ter på som pla­ne­rat och led­nings­grup­pen gör sig re­do att hål­la i den störs­ta fes­ti­va­len hit­tills. I år blir det 600 pro­gram­punk­ter, jäm­fört med för­ra årets 258.

– Skär­hol­men är lite av en stads­del att se upp till. Det hän­der så myc­ket bra gre­jer här. Det har gjort att fler och fler ak­tö­rer vill kom­ma in och vill va­ra med på fes­ti­va­len, sä­ger Asef­fa Hai­lu, grun­da­ren av 127-fes­ti­va­len.

Bar­nens dag den 8 ju­li blir en av fes­ti­va­lens höjd­punk­ter, tror De­rya Sa­li­mi, pro­jekt­le­da­re på 127-fes­ti­va­len. Då blir det troll­kar­lar, pon­ny­rid­ning, ut­om­hus­bio och myc­ket mer. Ti­di­ga­re år har da­gen va­rit så po­pu­lär att den loc­kat för­sko­lor från bå­de Häs­sel­by och Väl­ling­by.

Öns­ke­mål från sko­lor

Vad som ska va­ra med på sche­mat be­stäms ut­i­från öns­ke­mål som sam­las in på sko­lor och för­sko­lor i Skär­hol­men un­der året. För­sla­gen har va­rit många och va­ri­e­ran­de.

– Det kan va­ra från ”jag vill ri­ta” till ”jag vill att Zla­tan ska kom­ma” och sen för­sö­ker man för­verk­li­ga allt ef­ter den bud­get man har, be­rät­tar De­rya Sa­li­mi.

Ett stort ar­be­te läggs på att se till att det som upp­skat­ta­des åter­kom­mer föl­jan­de år, nå­got som pon­ny­rid­ning­en är ett ex­em­pel på.

– Vi gör en­kät­un­der­sök­ning­ar un­der fes­ti­va­len, så när för­äld­rar och barn kom­mer dit så kan de skri­va vad de tyc­ker var bra, vad de tyc­ker be­hö­ver för bätt­ras och vad som fat­tas, sä­ger Asef­fa Hai­lu.

Nå­got som kun­de ha satt käp­par i hju­let för 127-fes­ti­va­len var bran­den i Bredäng ti­di­ga­re i må­na­den. Fes­ti­va­len bru­ka­de an­vän­da för­sko­lan för för­va­ring, vatten och el. Men al­ter­na­ti­va lös­ning­ar som ge­ne­ra­to­rer kom­mer gö­ra att fes­ti­va­len kom­mer att fort­sät­ta pre­cis som ti­di­ga­re.

– Allt går att lö­sa, vi kom­mer att ha li­ka kul som vi bru­kar ha, sä­ger Asef­fa Hai­lu.

Som van­ligt kom­mer fes­ti­va­len att av­slu­tas med en kon­sert där lo­ka­la ar­tis­ter och dans­grup­per de­lar sce­nen med and­ra ar­tis­ter. Årets kon­sert kom­mer att ha fem el­ler sex sto­ra namn.

In­tres­set att upp­trä­da på konserten är stort.

– Re­dan nå­gon må­nad ef­ter att för­ra årets fes­ti­val var slut så fick vi mail från ar­tis­ter som vill upp­trä­da i år. Vi har fått jät­te­myc­ket mail från oli­ka skiv­bo­lag som frå­gar om de­ras ar­tis­ter får upp­trä­da hos oss, sä­ger Asef­fa Hai­lu.

SNART DAGS. Asef­fa Hai­lu till­sam­mans med De­rya Sa­li­mi fin­sli­par pla­ner­na på den störs­ta 127-fes­ti­va­len hit­tills.

RE­DO FÖR SOM­MAR­LOV. Luz Mi­ran­da Orte­ga, Asia Se­rar och Lej­la Har­bas vän­tar sig en som­mar full av ak­ti­vi­te­ter för unga i Fitt­ja.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.