Rödstu ha­ge rustas för 32 mil­jo­ner

Ef­ter åt­ta år av pla­ne­ran­de kan nya, upp­rus­ta­de Rödstu ha­ge änt­li­gen stå klart 2019. Men den ef­ter­läng­ta­de 400-me­ters­ba­nan blir in­te av.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Sidan 1 - Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus rasmus@sodra­si­dan.se

Det tog ett tag. När­ma­re åt­ta år. Men nu är det klart att den an­ri­ka id­rotts­plat­sen Rödstu ha­ge i Segersjö ska rustas upp.

– Vi har käm­pat så länge för att få till en upp­rust­ning. I dags­lä­get finns in­te en en­da full­god fri­id­rotts­a­re­na i he­la kom­mu­nen, så vi är po­si­ti­va till att det änt­li­gen hän­der nå­got, sä­ger Roger Karlsson, le­da­re i IFK Tum­ba.

Id­rotts­plat­sen har va­rit för­e­ning­ens hem­maa­re­na se­dan 1941. Men det har va­rit svårt att ut­nytt­ja den. Löp­ar­ba­nor­na är be­lag­da av kol­stybb, som blir till le­ra så fort det reg­nar. Lo­ka­ler­na är ned­gång­na. Flera gre­nar går in­te att ut­ö­va alls.

– Det är ba­ra de all­ra yngs­ta som kan trä­na där. Vill vi ha kva­li­ta­tiv trä­ning har vi fått vän­da oss till and­ra an­lägg­ning­ar, som Sät­ra IP, Hud­dinge och Sö­der­täl­je. Vi har för­lo­rat två ge­ne­ra­tio­ner id­rotts­ut­ö­va­re som har flytt ef­tersom de in­te har kun­nat trä­na här, sä­ger Roger Karlsson.

Nytt syn­tet­un­der­lag

Ef­ter flera vän­dor har kom­mu­nen nu be­slu­tat att läg­ga 32 mil­jo­ner kro­nor på upp­rust­ning­en. Löp­ar­ba­nan ska få nytt syn­tet­un­der­lag, som är sköt­sel­fritt och vä­de­ro­be­ro­en­de. Ba­nor för längdstav- och höjd­hopp ska byg­gas, li­kaså nya kast­bu­rar. Vis­sa av bygg­na­der­na ska re­stau­re­ras, and­ra ri­vas för att ge plats åt nya om­kläd­nings­rum och all­män­na toaletter.

Men hop­pet om en 400-me­ters­ba­na, IFK Tum­ba länge ef­ter­frå­gat, är dött.

– Vi ha­de mer än gär­na sett en ba­na på 400 me­ter, det be­hövs för att kun­na ge­nom­fö­ra full­ska­li­ga täv­ling­ar. Men nu blir det ba­ra 360 me­ter och då får vi för­sö­ka gö­ra det bäs­ta av det, sä­ger Roger Karlsson.

Upp­rust­ning lämp­li­gast

En­ligt Roger Vin­te­mar, verk­sam­hets­chef för id­rotts­an­lägg­ning­ar i Bot­kyr­ka kom­mun, har det va­rit svårt att hit­ta en lösning på 400-me­ters­frå­gan.

– Vi har pro­vat den va­ri­an­ten på oli­ka sätt mel­lan 2012 och 2014. Men nu har vi lan­dat i att det lämp­li­gas­te, ur en eko­no­misk syn­punkt och ef­ter de mark­för­ut­sätt­ning­ar som finns där, är att rus­ta upp den be­fint­li­ga ba­nan, sä­ger han.

Pro­ble­met att det är för trångt på plat­sen. På ena si- dan går Se­ger­sjö­vä­gen, på den and­ra en ban­vall för pen­del­tå­get – att byg­ga ut åt det hål­let sat­te Tra­fik­ver­ket stopp för.

– Av al­la al­ter­na­tiv vi har re­do­vi­sat är det här mest håll­bart. Det kom­mer fun­ka ut­märkt för täv­ling­ar för barn och ung­do­mar, men också för mo­tio­nä­rer som bor i om­rå­det, sä­ger Roger Vin­te­mar.

Un­der åren har det kom­mit flera be­sked om att Rödstu ha­ge ska rustas upp, men sen har det dra­git ut på ti­den. Finns det någ­ra hin­der för att den nya id­rotts­plat­sen ska in­vi­gas som pla­ne­rat 2019?

– Nej, jag ser inga moln på him­len.

Vi har för­lo­rat två ge­ne­ra­tio­ner id­rotts­ut­ö­va­re som har flytt ef­tersom de in­te har kun­nat trä­na här.

VÄNDORNA KRING RÖDSTU HA­GE HAR VA­RIT MÅNGA. ”Det är in­te så att jag hop­par och jub­lar nu, men vi är för­sik­tig po­si­ti­va”, sä­ger Roger Karlsson, IFK Tum­ba.

FOTO: SA­RA RINGSTRÖM

SLI­TET. Rödstu ha­ge, som för någ­ra år se­dan ut­nämn­des till Stock­holms näst vack­ras­te id­rotts­plats, är ned­gång­en och för­fal­len. Men nu ska den rustas upp.

NY LÖPARBANA. Idag har löp­ar­ba­nan kol­stybb som un­der­lag, vid regn blir det le­ra. Nya ba­nan ska va­ra av syn­tet­ma­te­ri­al, men fort­fa­ran­de in­te full­stor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.