Bygg­boom i Al­by – tu­sen­tals nya bo­stä­der

Ett nytt bo­stads­kvar­ter väs­ter om cent­rum med ett höghus och ett nytt stads­del­storg. I vec­kan klub­ba­des pla­nen för Al­by torg­hus med 100 nya bo­stä­der. To­talt pla­ne­ras näs­tan 3000 nya bo­stä­der i Al­by.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Sidan 1 - An­na Sjögren

De­talj­pla­nen för bo­stads­kvar­te­ret Al­by torg­hus har ta­gits fram av Bot­kyr­ka­byg­gen. Det be­står av fem bygg­na­der väs­ter om Al­by cent­rum. Fy­ra av hu­sen byggs i tre till sex vå­ning­ar. Hu­set som när­mast da­gens cent­rum­torg byggs el­va vå­ning­ar högt, och ska mar­ke­ra stads­de­lens cent­rum.

– Det här är en del i att ut­veck­la om­rå­det vid Al­by cent­rum till en at­trak­ti­va­re och tryg­ga­re plats, sä­ger Chris Ös­terlund, vd på Bot­kyr­ka­byg­gen.

Ex­o­tis­ka träd

Mel­lan da­gens cent­rum­bygg­nad och det nya bo­stads­kvar­te­ret an­läggs ett stads­del­storg där. En­ligt för­sla­get med ex­o­tis­ka väx­ter och träd och öpp­na dag­vat­ten­lös­ning­ar. Bot­kyr­ka­byg­gen ser också ifall en cent­ru­mom­bygg­nad, där bu­ti­ker­na får en­tré­er ut mot tor­get och da­gens last­kaj flyt­tas, är möj­lig.

– Idag har vi pro­blem med drog­han­del och en upp­levd otrygg­het i cent­rum. Ett höghus med föns­ter mot cent­rum och ett torg med verk­sam­he­ter i bot­ten­vå­ning­ar gör att fler ser och rör sig vid tor­get, sä­ger Chris Ös­terlund.

Al­by torg­hus är ba­ra en av många bo­stads­pla­ner i om­rå- det. För­ra vec­kan in­vig­des den förs­ta etap­pen av Tingstor­get med 704 nya bo­stä­der när det står klart 2019. På ber­get vill även MItt Al­by byg­ga upp emot 500 bo­stä­der. I skogs­bran­ten ner mot Al­by­vä­gen pla­ne­rar HSB 300 bo­stä­der och vid da­gens ko­lo­ni­lotts­om­rå­de finns pla­ner på cir­ka 250 bo­stä­der.

Sän­ker Al­by­vä­gen

I sam­band med en sänk­ning av Al­by­vä­gen tror kom­mu­nen att 1000 nya bo­stä­der kan byg­gas, bland an­nat på Al­by­sko­lans tomt.

– De 2000 bo­stä­der vi sik­ta­de på i Al­by stads­bygg­nads­idé kan lan­da på det dubb­la sna­ra­re, in­tres­set för att byg­ga i Bot­kyr­ka är stort, sä­ger Gabri­el Mel­ki (S), ord­fö­ran­de i sam­hälls­bygg­nads­nämn­den.

Med bo­stads­byg­gan­det hoppas Bot­kyr­ka in­te ba­ra lö­sa bo­stads­bris­ten, utan också seg­re­ga­tio­nen. Fler bo­stads­rät­ter i hy­res­rätt­stä­ta Al­by och blan­dad be­byg­gel­se, som fler rad­hus gör att folk från om­rå­det som gör kar­riär och vill äga sitt bo­en­de in­te be­hö­ver flyt­ta från Al­by, me­nar Eb­ba Öst­lin ( S), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de. Och att folk ut­i­från väl­jer att flyt­ta hit.

– Vi byg­ger in­te någ­ra hus, vi byg­ger he­la stads­de­lar. Att till­fö­ra bo­stads­rät­ter i Al­by gör att vi ska­par flytt­ked­jor och får en stör­re flex­i­bi­li­tet inom om­rå­det som in­te fun­nits ti­di­ga­re, sä­ger Eb­ba Öst­lin (S).

DET NYA KVARTERET. 1: Be­fint­lig cent­rum­bygg­nad. 2: cent­rum­tor­get. 3: Tun­nel­ba­nan. 4: Bot­kyr­ka­byg­gens hus på Lag­man Le­ka­res Väg. 5: Det nya bo­stads­kvar­te­ret. 6: Al­by­vä­gen. Mel­lan 1 och 5: det nya stads­del­stor­get som ska bli.

ILLUSTRATION: TYRÉNS

HÖGHUS. Så här ska de nya hu­sen se ut, en­ligt vi­sions­bil­der­na. På bil­den syns också det nya stads­del­stor­get.

NY UTSIKT. Vy från Al­by­vä­gen sett ifrån nord­väst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.