Fix­ar folk­fest för at­ten­ga­ge­ra för­äld­rar

Eldsjä­len Leo Dam­gaard från Salem bju­der in till folk­fest i Storvrets­par­ken i som­mar. Han hoppas att det ska få fler för­äld­rar att ta del av vad de­ras barn gör på fri­ti­den. – Vi ord­nar ak­ti­vi­te­ter som in­te krä­ver för­kun­ska­per så al­la kan va­ra med. Al­la m

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter - Fri­da Wä­nelöf

Leo Dam­gaard går över fot­bolls­pla­nen på Storvre­tens IP och häl­sar på al­la han mö­ter. Ge­nom åren har han trä­nat, och upp­fost­rat, ett tu­sen­tal ung­do­mar ge­nom sitt en­ga­ge­mang inom för­e­nings­id­rot­ten.

– Men för­äld­rar­na som en­ga­ge­rat sig kan jag räk­na på mi­na fing­rar. Jag vill nå de vux­na. De­ras en­ga­ge­mang är väl­digt då­ligt idag, sä­ger han.

Och tilläg­ger att han för­står. Många job­bar kväll och är en­sam­stå­en­de, för­kla­rar han.

– Men de be­hö­ver in­te gö­ra en jäk­la mas­sa. Ba­ra vi­sa sig här. Jag vill att de ska hål­la koll på vad de­ras barn hål­ler på med.

Al­la be­hö­ver in­te bli trä-

na­re, me­nar han.

– Det finns en upp­gift för al­la. Det be­hövs nå­gon som kan tvät­ta trä­nings­klä­der el­ler stå i ka­fe­te­ri­an. Jag be­und­rar verk­li­gen de som stäl­ler upp och hjäl­per till.

För att loc­ka fler för­äld­rar till Storvre­ten ar­ran­ge­rar han i som­mar en folk­fest. Un­der någ­ra da­gar i ju­li och au­gusti har han an­ställt ung­do­mar som till­sam­mans med ho­nom ska se till att det finns oli­ka ak­ti­vi­te­ter i Storvrets­par­ken som in­te krä­ver någ­ra för­kun­ska­per.

Han har länge fun­de­rat på att ar­ran­ge­ra nå­got för bo­en­de i om­rå­det och år när Storvrets­da­gen in­te blir av pas­sar han på att gö­ra verk­lig­het av idén.

– Folk går för­bi varand­ra i trapp­hu­set utan att häl­sa. Jag vill att de ska lä­ra kän­na varand­ra, sä­ger han.

För tan­ken är in­te ba­ra att få för­äld­rar en­ga­ge­ra­de.

– Vi mås­te också bör­ja ac­cep­te­ra varand­ra även om vi tyc­ker oli­ka. Det har ing­en be­ty­del­se var du kom­mer ifrån. Blo­det är ex­akt det sam­ma, sä­ger han.

ELDSJÄL. ”Jag är stolt över att en del som jag bör­jat trä­na har va­rit kri­mi­nel­la från bör­jan, men jag har an­ställt dem som le­da­re och se­dan har de änd­rat sig. De finns nå­got fint i al­la. De kanske ba­ra be­hö­ver nå­gon att li­ta på. Det hand­lar in­te om att...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.