Ny som­mar­peng ska ge barn ett bätt­re som­mar­lov

För tu­sen­tals barn i Stock­holm är ett som­mar­lov fyllt av ak­ti­vi­te­ter ing­et an­nat än en dröm. Nu finns en sär­skild som­mar­peng till barn i ut­sat­ta fa­mil­jer.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter - SKÄR­HOL­MEN Sop­hie Stig­fur

Det är barn till för­äld­rar som fått eko­no­miskt stöd un­der en läng­re pe­ri­od, minst tio må­na­der, som nu kan få ett ex­tra som­mar­till­skott. 2,5 mil­jo­ner kro­nor har av­satts för att hjäl­pa 5 500 barn.

– De vars för­äld­rar va­rit lång­va­rigt be­ro­en­de av eko­no­miskt stöd är sär­skilt ut­sat­ta. De mås­te tac­ka nej till ka­las för att de in­te har råd med pre­sent och kan in­te föl­ja med kom­pi­sar på bio. På det här sät­tet får de en chans att gö­ra nå­got ro­ligt som ba­ra är till för dem, sä­ger so­ci­al­bor­gar­råd Åsa Lind­ha­gen (MP).

För­äld­rar­na an­sö­ker om bi­dra­get, och de får själ­va väl­ja hur peng­ar­na ska an­vän­das. Hur stor som­mar­peng­en blir be­ror på om bar­net bor hel­tid el­ler väx­el­vis hos för­äl­dern, men det hand­lar om upp till 448 kro­nor. Räc­ker det verk­li­gen? – Ja, de här bar­nen le­ver un­der väl­digt knap­pa re­sur­ser. Att be­sö­ka Grö­nan, gö­ra en ut­flykt el­ler ba­ra gå ut och äta glass till­sam­mans med för­äl­dern kan räc­ka långt, sä­ger Åsa Lind­ha­gen.

An­ta­let som är be­ro­en­de av eko­no­miskt bi­stånd i Stock­holms stad har sjun­kit kraf­tigt. Vid års­skif­tet hand­la­de det om 23 655 per­so­ner – den lägs­ta siff­ran se­dan 1965.

Där­för finns eko­no­miskt utrymme att ta ex­tra hän­syn till bar­nens si­tu­a­tion, nå­got som kom­mer att tyd­lig­gö­ras i de nya rikt­lin­jer­na för eko­no­miskt bi­stånd i höst, be­rät­tar Åsa Lind­ha­gen.

– Vi kom­mer att fo­ku­se­ra på bar­nen och de­ras in­tres­sen. Om ett barn ex­em­pel­vis spe­lar fot­boll, är det oer­hört vik­tigt att bar­net in­te slu­tar för att det sak­nas peng­ar till nya fot­bolls­skor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.