Bot­kyr­kasko­lor får hjälp av Skolverket

Nu ska Bot­kyr­ka kom­mun få hjälp med att lyf­ta re­sul­ta­ten för ett an­tal för­sko­lor och sko­lor. Kom­mu­nen har valts ut till Skol­ver­kets sats­ning ”Samverkan för bäs­ta sko­la”.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter - BOT­KYR­KA An­na Sjögren

Bot­kyr­ka är en av de kom­mu­ner som valts ut för att del­ta i Skol­ver­kets sats­ning ”Samverkan för bäs­ta sko­la”. Myn­dig­he­ten och kom­mu- nen ska ana­ly­se­ra re­sul­ta­ten för fy­ra för­sko­lor, tre grund­sko­lor och en gym­na­sie­sko­la i kom­mu­nen, för att se­dan ta fram åt­gär­der som ska hö­ja de­ras re­sul­tat och kun­skaps­mål.

– Det här är yt­ter­li­ga­re ett sätt för oss att kraft­sam­la för öka­de skol­re­sul­tat och lik­vär­dig­het, sä­ger Ema­nu­el Ksi­azki­ewicz ( S), ut­bild­nings­nämn­dens ord­fö­ran­de, i ett press­med­de­lan­de.

För­sko­lor­na och sko­lor­na som del­tar i pro­jek­tet har valts ut ut­i­från flera kri­te­ri­er: bland an­nat lå­ga kun­skaps­re­sul­tat, låg målupp­fyl­lel­se el­ler hög an­del som in­te full­föl­jer si­na stu­di­er.

De ut­val­da för­sko­lor­na är Vall­mon, Gull­vi­van, Hum­lan och Ame­tis­ten, grund­sko­lor­na Storvrets­sko­lan, Kars­by In­ter­na­tio­nal School och Fitt­ja­sko­lan samt St Botvids gym­na­si­um. Pro­jek­tet kan på­gå upp till tre år.

FÅR HJÄLP. Kars­by In­ter­na­tio­nal School är en av de ut­val­da sko­lor­na i Skol­ver­kets pro­jekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.