Yng­re barn i fo­kus på lo­vet

Skejt­dag, mu­sik­kol­lo och skri­var­verk­stad. I år pri­o­ri­te­rar Sa­lems kom­mun som­mar­lovs­ak­ti­vi­te­ter till barn un­der 15 år. De äld­re ung­do­mar­na hän­vi­sas till or­di­na­rie verk­sam­he­ter.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Salem - Fri­da Wä­nelöf fri­[email protected]­si­dan.se

Sa­lems kom­mun har i år fått 190 000 kro­nor i stat­ligt bi­drag till som­mar­lovs­ak­ti­vi­te­ter. De går till ak­ti­vi­te­ter för barn upp till 15 år.

– Vi har valt att prioritera dem för att vi vet att det är svårt att loc­ka äld­re ung­do­mar. För de äld­re finns si­moch sport­hal­len, bib­li­o­te­ket och ung­doms­går­den pre­cis som van­ligt, sä­ger Kristi­na Bju­reklev Net­zell (L), ord­fö­ran­de för kul­tur- och fri­tids­nämn­den i Salem.

Till fri­tids­går­den är al­la upp till 18 år väl­kom­na. Den till­fäl­li­ga verk­sam­he­ten för de som är upp till 23 år har lagts ner.

” Jag har fått frå­gan från ung­do­mar som var med i pro­jek­tet varför det av­slu­ta­des så snabbt. De und­rar också när det öpp­nas igen el­ler vad som kom­mer i stället? Det kan väl in­te va­ra kom­mu­nens me­ning att er­sät­ta pro­jek­tet för ung­do­mar med väk­ta­re mot ung­do­mar?”. Frå­gor­na kom­mer från Bar­bro Eriks­son, ord­fö­ran­de i Räd­da Bar­nen i Salem, som också är kyr­ko­po­li­ti­ker för Cen­ter­par­ti­et. Hon stäl­ler dem till kom­mun­full­mäk­ti­ges po­li­ti­ker un­der tors­dags­kväl­len.

Kristi­na Bju­reklev Net­zell sva­rar in­nan mö­tet:

– Jag har fått ve­ta att det in­te var någ­ra som be­sök­te verk­sam­he­ten från slu­tet av april, att det var så skönt och varmt att de li­ka gär­na kun­de va­ra ute. Men vi kom­mer att gö­ra en för­ny­ad pröv­ning ef- ter som­ma­ren, sä­ger hon.

I Bot­kyr­ka, Skär­hol­men och Sö­der­täl­je ar­ran­ge­ras mu­sik­fes­ti­va­ler på som­ma­ren. Men det är ing­et som Sa­lems kom­mun pla­ne­rar att in­fö­ra.

– Det byg­ger på att nå­gon är in­tres­se­rad av att gö­ra ett så­dant eve­ne­mang, men än så länge är det ing­en som har ut­tryckt ett så­dant in­tres­se, sä­ger hon.

Vi har valt att prioritera dem för att vi vet att det är svårt att loc­ka äld­re ung­do­mar.

ARKIVFOTO

SOM­MAR­LOV. Som­mar­kul i Salem är till­ba­ka igen i au­gusti. Då finns oli­ka ak­ti­vi­te­ter i Gra­fik­punk­tens träd­gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.