Fitt­ja­går­den öpp­nar­för ett kre­a­tivt lov

Un­der som­ma­ren kom­mer Fitt­ja­går­den ha öp­pet med ak­ti­vi­te­ter för unga och barn. Bå­de öpp­na verk­sta­den och NoBo kul­tur­för­med­ling har öp­pet fy­ra da­gar i vec­kan för att ge unga nå­got att gö­ra.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - På Torget - Alexander Mogs­tad

– Nu un­der som­ma­ren när bar­nen in­te går i sko­lan öpp­nar vi upp hu­set åt dem. De är mer än väl­kom­na att kom­ma hit och gö­ra vad de vill gö­ra, sä­ger Asia Se­rar, pro­jekt­le­da­re för NoBo kul­tur­för­med­ling.

Öpp­na verk­sta­den rik­tar sig till barn mel­lan 6 och 15 år som vill pyss­la, ri­ta el­ler ska­pa sa­ker till­sam­mans. Verk­sam­he­ten ar­be­tar myc­ket med åter­vin­ning i ska­pan­det. De an­vän­der gam­la cd-ski­vor för att de­ko­re­ra mo­sa­ik och ra­mar och de har spa­rat stub­bar från ett ned­hug­get träd som de ska ar­be­ta med un­der som­ma­ren.

– Var­je mån­dag kom­mer vi att må­la ste­nar, man­da­la och mo­sa­ik. På ons­da­gar ska­par vi sa­ker. Idag job­ba­de vi med salt­deg, be­rät­tar Luz Mi­ran­da Orte­ga, konst­pe­da­gog på Mång­kul­tu­rellt cent­rum.

Of­ta kom­mer 30 barn per till­fäl­le.

– Vi för­sö­ker ge dem sa­ker att gö­ra som trä­nar hjär­nan, men ibland kanske de in­te har tå­la­mod att klip­pa och pyss­la. Där­för pla­ne­rar vi också in and­ra ro­li­ga ak­ti­vi- te­ter, som an­sikts­mål­ning el­ler gö­ra flä­tor, sä­ger Luz Mi­ran­da Orte­ga.

Un­der ju­li kom­mer öpp­na verk­sta­den även ha fler ak­ti­vi­te­ter ut­om­hus som te­a­ter, dans och pick­nick.

NoBo kul­tur­för­med­ling är en

Vi har va­rit ute och pra­tat med folk, frå­gat vad de vill ha, vad de vill gö­ra.

me­di­e­verk­stad som rik­tar sig till unga och vux­na mel­lan 16 och 30 år. Här kan del­ta­gar­na ska­pa mu­sik, spe­la in pod­dar, re­di­ge­ra foton och film.

– Det är sånt som bru­kar kos­ta myc­ket peng­ar och man kanske in­te har råd med själv. Men här bo­kar man ba­ra in en tid om man vill spe­la in nå­got, sä­ger Asia Se­rar.

NoBo kul­tur­för­med­ling star­ta­des för att ge unga en chans att få pro­va på och att väc­ka ett in­tres­se för mu­sik el­ler me­dia.

– Vi är en del av dem som ald­rig fick chan­sen att ut­ö­va kul­tur. Det är nå­got som ska va­ra öp­pet för al­la, men det är in­te det idag. Det är vik­tigt för oss att änd- ra på det. För fol­ket. Du be­hö­ver inga för­kun­ska­per, vill du lä­ra dig är väl­kom­men också. Det ska va­ra öp­pet för al­la, sä­ger Lej­la Har­bas, pro­jekt­le­da­re för kul­tur­för­med­ling­en.

NoBo har vux­it ge­nom vad de kal­lar län­kar istäl­let för mark­nads­fö­ring. De har pra­tat med folk och lå­tit ryk­tet spri­da sig.

– Vi är upp­väx­ta här. Vi är kän­da an­sik­ten. För det förs­ta är till­li­ten där, det gör folk mer öpp­na till att pro­va på. Vi har va­rit ute och pra­tat med folk, frå­gat vad de vill ha, vad de vill gö­ra. Det är där­för vi gör det här, det är för fol­ket, sä­ger Asia Se­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.