Vad vill du hit­ta på i som­mar?

Dan­sa, seg­la, spe­la fot­boll el­ler bygg ett hus. Vad är du mest su­gen på att gö­ra i som­mar?

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - På Torget -

Seg­lar­sko­la 19-22 ju­ni el­ler 26-30 ju­ni

Är du 9-12 år och ny­fi­ken på att seg­la? Kom på seg­lar­sko­la! Du mås­te kun­na sim­ma 200 me­ter för att va­ra med. På seg­lar­sko­lan får du seg­la, le­ka och lä­ra dig lite om seg­ling. Är det fint vä­der så blir det också bad. Pris: 1000-1250 kro­nor. Tid: 9.00 till 15.00 Plats: Tul­ling­estrand

Ar­ran­gör: Sankt Botvids Scout­kår, seg­lar­sko­[email protected]

Som­ma­rar­ki­tek­ter­na 19-22 ju­ni

Bygg, od­la och lek på Gu­la vil­lan i Al­by! Här får du träf­fa spän­nan­de arkitekter och konst­nä­rer. Inga för­kun­ska­per be­hövs. Lus­ten att pro­va är det vik­ti­ga. Vi pro­var till­sam­mans att ri­ta, snick­ra, må­la och fixa i träd­går­den. Du tar med din egen lunch och mås­te för­an­mä­la dig. Tid: 10.00 till 14.00 Plats: Gu­la vil­lan i Al­by

Ar­ran­gör: Bood­la, ag­[email protected]­la.se

Bot­kyr­ka vo­lon­tär­cen­ters som­mar­lovs­ak­ti­vi­te­ter 10 ju­li21 au­gusti

Här kan du som är mel­lan 8 och 16 år pro­va bad­min­ton, vol­ley­boll, ten­nis, ping­is, fot­boll, basket, må­le­ri, dans, sång, mu­sik, film och mat­lag­ning. Gra­tis. Tid: 10.00 till 16.00

Plats: BoCen­ter Fitt­ja och BoCen­ter Hall­un­da-Nors­borg

Ar­ran­gör: Bot­kyr­ka vo­lon­tär­cen­ter, mo­a­[email protected]­hoo.se

Som­mar­lov i Fitt­jakö­ket 4-6 ju­li och 11-13 ju­li

Är du 6-15 år och vill pro­va på att må­la, ri­ta, klip­pa, klist­ra, spraya, byg­ga och an­sikts­må­la? I som­mar är fa­mil­jer och barn väl­kom­na till Fitt­jakö­ket för ro­li­ga som­mar­lovs­ak­ti­vi­te­ter. Var­je dag är det oli­ka te­man. Du be­hö­ver in­te an­mä­la dig i för­väg. Gra­tis. Tid: 13.00 till 16.00

Plats: Fitt­jakö­ket lig­ger i två con- tain­rar mel­lan Värds­hus­vä­gen 2, Fitt­ja­ter­ras­sens slut och Fitt­ja­sko­lan. Ar­ran­gör: Bot­kyr­ka konst­hall, bot­kyrka­konst­[email protected]­kyr­ka.se

Cric­ket­sko­la 13 ju­ni-18 au­gusti

I som­mar kan du som är 6 och 15 år tes­ta på cric­ket och ha ro­ligt. Du får fånga, kas­ta och slå boll, kon­di­tions­trä­na, pro­va lag­spel, spe­la match och va­ra med på en li­ten turnering. Du be­hö­ver in­te an­mä­la dig, det är ba­ra att kom­ma. Gra­tis. För ti­der, kon­tak­ta för­e­ning­en. Plats: Kärs­by IP i Nors­borg

Ar­ran­gör: Al­by cric­ket- och kul­tur­för­e­ning, al­bycric­[email protected]­look. com

Lär dig dan­sa stre­et­dan­ce/ hip­hop 7,8,12,14,15 au­gusti

Tid: 15.00 till 18.00

Plats: Dans­ba­nan i Vår­by ABF ord­nar stre­et­dan­ce/hip­hop med Re­bec­ca Fra­ti­ni från ABF. Det är drop in för al­la åld­rar och det bjuds på fi­ka. Den 19 au­gusti är det av­slut­ning med open flo­or med dans­sti­lar som bre­a­king, pop­ping och loc­king, samt be­sök av in­ter­na­tio­nel­la dan­sa­re.

Dans­kur­ser i bre­a­king och stre­et 3-7 ju­li

Tid: 12.00 till 13.00

Plats: Dans­ba­nan i Vår­by Dans­lä­ra­re från Swe­dish Fa­mily till­sam­mans med Te­res Sel­berg från för­e­ning­en Dans­ba­na! Ål­der: 8 till 18 år. An­mä­lan: mej­la in­[email protected] dans­ba­na.se el­ler skic­ka sms till 073-72 79 900.

Järn­ål­derslä­ger 7-11 au­gusti

Lär dig mer om järn­ål­dern på lä­ger i Hogs­la­by! Pro­va på att gö­ra sa­ker som man gjor­de dem förr i ti­den. Lägret är för dig som är 8 till 11 år och du får lunch och mel­lan­mål. An­mäl dig se­nast 31 ju­li till asa.an­der­[email protected]­kyr­ka. se. Gra­tis. Tid: 10.00 till 15.00

Plats: Hogs­la­by

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.