JAG HAR VA­RIT TRÄ­NA­RE HÄR I 13 ÅR OCH HAR ALD­RIG SETT NÅ­GOT LIK­NAN­DE

Ett gäng unga kil­lar sa­bo­te­rar fot­bolls­trä­ning­ar­na i Storvre­ten. Nu kraft­sam­lar IFK Tum­ba för att få bukt med stö­ket – och eldsjä­len Leo Dam­gaard ord­nar fest för att få med för­äld­rar­na.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Sidan 1 - Fri­da Wä­nelöf

– Det har va­rit nå­got var­je trä­ning. Folk står och skri­ker om nå­gon mis­sar. Mob­bing, helt öp­pet, sä­ger Me­lis­sa Be­sa­ra som trä­nar flic­kor 01-03 i IFK Tum­ba fot­boll.

Mat­cher har fått av­bry­tas när en grupp unga kil­lar kas­tat in bol­lar un­der spe­let. Trä­ning­ar har för­störts när de klätt­rat på må­len, stu­lit bol­lar el­ler cyk­lat på pla­nen.

– De har ing­en re­spekt för le­da­re. De lyss­nar in­te, men jag har än­då haft kon­troll på si­tu­a­tio­nen, tills för två vec­kor se­dan.

Någ­ra äld­re tje­jer kör­de in en bil och snur­ra­de runt med den på pla­nen me­dan and­ra ung­do­mar he­ja­de på. Se­dan dess har med­lem­mar från klub­bens sty­rel­se och sportråd tu­rats om att fin­nas runt pla­nen un­der trä­ning­ar­na.

– För­e­ning­en vill för­sö­ka lö­sa det här. Men det är svårt. Ef­tersom de in­te är med i klub­ben kan in­te vi gå fram och sä­ga ”Hej, nu ska jag be­rät­ta för dig hur man be­ter sig mot tje­jer”, sä­ger Me­lis­sa Be­sa­ra.

Re­do att fånga upp

Hon spring­er ut på pla­nen för att star­ta da­gens trä­ning. På si­dan om går Leif Mag­nus­son från klub­bens sportråd, re­do att för­sö­ka fånga upp de som bru­kar för­stö­ra trä­ning­en.

– Jag har va­rit trä­na­re här i 13 år och har ald­rig sett nå­got lik­nan­de. Vi mås­te för­sö­ka nå de här kil­lar­na och för­kla­ra att det in­te är okej.

Ge­nom att för­sö­ka få de som stör att bör­ja spe­la fot­boll skul­le det bli lät­ta­re för klub­ben att pra­ta med dem om at­ti­ty­der, me­nar han.

– De fles­ta är un­der 15 år, så det är svårt att gö­ra nå­got. Det lil­la vi kan gö­ra nu är att fin­nas här så att tje­jer­na in­te ska be­hö­va av­bry­ta sin trä­ning.

Bot­kyr­ka kom­mun har lo­vat att stänga grin­den till pla­nen så att cyklar och bi­lar in­te kan ta sig in. Men det har än­nu in­te skett.

– Det be­hövs in­te jät­te­myc­ket för att gö­ra plat­sen lite tryg­ga­re, sä­ger Leif Mag­nus­son och för­kla­rar:

– Det här är ett om­rå­de som man be­hö­ver sat­sa mer på po­li­tiskt. Vi vet att många är ar­bets­lö­sa här. Det be­hövs mö­tes­plat­ser med ett in­ne­håll för att få hit oli­ka sor­ters män­ni­skor.

Ro­bin Glad, bi­trä­dan­de sek­tions­chef för re­sur­sen­he­tens sek­tion för förebyggande ar­be­te i Bot­kyr­ka kom­mun, me­nar att fäl­tar­na kom­mer öka sin när­va­ro i om­rå­det.

– Vi på so­ci­al­tjäns­ten ar­be­tar ju re­la­tions­ska­pan­de med ung­do­mar. Vi för­sö­ker pra­ta med dem och se varför de häng­er där, vad de skul­le vil­ja gö­ra och se om det finns al­ter­na­tiv, sä­ger han.

För­äld­rar­nas an­svar

San­na och Ca­ro­li­ne sit­ter vid si­dan av pla­nen och ser på när de­ras barn spe­lar i klub­bens pro­va på- fot­boll. De me­nar att det är för­äld­rar­nas an­svar att se till att de­ras barn in­te för­stör spe­let.

– Det är egent­li­gen in­te klub­bens an­svar. Sam­ti­digt kanske det mås­te bör­ja med att de mar­ke­rar att de in­te är okej, sä­ger San­na.

Hon bor i när­he­ten och upp­le­ver att det of­ta är stö­kigt i om­rå­det.

– Det skul­le be­hö­va rö­ra sig mer folk här. Kanske Lug­na ga­tan som mest är ne­re i cent­rum. Det är in­te po­li­sen som be­hövs, utan per­so­ner som kan fånga upp de unga och kol­la lä­get, sä­ger Ca­ro­li­ne.

Jag har va­rit trä­na­re här i 13 år och har ald­rig sett nå­got lik­nan­de.

FLER VUX­NA. Med­lem­mar från klub-bens sty­rel­se och sportråd tu­rats om att fin­nas runt pla­nen un­der trä­ning­ar­na. ”För­e­ning­en vill för­sö­ka lö­sa det här. Men det ärst Vi kan ju in­te por­ta dem”, sä­ger trä­na­ren Me­lis­sa Be­sa­ra, i blå jac­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.