Alis nya bok har gjort suc­cé

Ali Zar­da­di har va­rit 14 må­na­der i Sve­ri­ge. Han kom hit en­sam och går fort­fa­ran­de på språk­in­tro­duk­tion. Men hans bok blev en bäst­säl­ja­re.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Sidan 1 - Text: Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus

–Jag hoppas jag in­te ser så trött ut.

Ali Zar­da­di har pre­cis åter­vänt från en re­sa till Mal­mö, där han träf­fa­de En­sam­kom­man­des för­bund. Imor­gon ar­ran­ge­rar han en som­mar­lovs­fest med En­sam­kom­man­des för­e­ning Hud­dinge Bot­kyr­ka. Sen en sväng till Po­li­ti­ker­vec­kan i Jär­va och så ska han snac­ka om sin bok i Skarpnäck. Och så Al­me­da­len så små­ning­om. Och så ska de an­ord­na sim­sko­la för and­ra en­sam­kom­man­de. Och så går han i som­mar­sko­la för att sli­pa lite mer på svens­kan. Fullt upp. – Kanske ska jag ha lite se­mes­ter sen, skrat­tar han.

’’Rik­tig ut­giv­ning’’

När Söd­ra Si­dan se­nast träf­fa­de 17-åring­en ha­de han pre­cis gett ut sin förs­ta bok Jag är en flyk­ting, ut­skri­ven på bib­li­o­te­ket och ihop­bun­den med tejp. Idag, drygt tre må­na­der se­na­re, har är hans and­ra bok ute och den här gång­en är det på rik­tigt. Han fick kon­takt med ett för­lag som gav ut den.

– Men jag kän­ner mig in­te rik­tigt som en för­fat­ta­re. Det känns som att man mås­te ha så myc­ket kun­skap och ut­bild­ning för att få kal­la sig det, sä­ger han.

Men bo­ken har gått bra. Ef­ter att den kom ut på na­tio­nal­da­gen låg den som bäst­säl­ja­re på webb­saj­ten Bo­kus topp­lis­ta. När den här ar­ti­keln skrivs är den fort­fa­ran­de et­ta i ka­te­go­rin Sam­häl­le och po­li­tik och tvåa i bi­o­gra­fi. Ba­ra Tim­buk­tus bok säljer bätt­re.

Bo­ken hand­lar om räds­la, oro och fram­tids­dröm­mar. Om läng­tan ef­ter en fa­milj som han skil­des från un­der flyk­ten och in­te läng­re vet var de är. Ti­teln – Äng­eln och spar­ven – kom­mer från en av be­rät­tel­ser­na. Ali ha­de bli­vit kon­tak­tad för att hjäl­pa till med tolk­ning ef­ter att en en­sam­kom­man­de kil­le fått av­slag.

– Jag vill in­te an­vän­da hans rik­ti­ga namn och bör­ja­de le­ta ef­ter ett bra ord. Sparv var ett nytt ord för mig och jag frå­ga­de kvin­nan som hjälp­te ho­nom om det. Och hon tyck­te att det pas­sa­de. Vi en­sam­kom­man­de är som spar­var. Vi kan in­te gö­ra nå­got åt vår si­tu­a­tion. Vi är räd­da som spar­var, sva­ga som spar­var. Och svens­kar­na som hjäl­per oss, som ta­git hand om oss och gjort tu­sen­tals mam­mor gla­da – de är äng­lar.

Vän­tar på be­sked

Ali vän­tar fort­fa­ran­de på be­sked om sitt up­pe­hålls­till­stånd. På om livs­dröm­men kom­mer hål­la el­ler gå sön­der.

– Att ba­ra vän­ta, utan att kun­na på­ver­ka är det värs­ta. Men var­je gång jag har känt räds­la har jag bör­jat skri­va. Det blir lät­ta­re när man flyt­tar käns­lan till pap­per. Då kanske fler kan få ve­ta om vår si­tu­a­tion och vå­ra käns­lor.

Ena da­gen fi­rar han och hans vän­ner med tår­ta, när nå­gon fått up­pe­hålls­till­stånd. Näs­ta dag gäl­ler det att trös­ta och stöt­ta den som fått av­slag. Ali sä­ger att han kän­ner ett an­svar att för­sö­ka gö­ra nå­got. Han träf­far po­li­ti­ker, ta­lar på ma­ni­fes­ta­tio­ner.

– Jag vill att al­la en­sam­kom­man­de som va­rit läng­re än ett år i Sve­ri­ge ska få am­ne­sti. På ett sätt är det re­dan för sent, vi har för­lo­rat vän­ner som har gett upp, som ta­git si­na liv. Men Sve­ri­ge har re­dan lagt så myc­ket peng­ar på oss. Vi har fått så myc­ket och nu är det dags att vi ger till­ba­ka till Sve­ri­ge.

Vi har fått så myc­ket och nu är det dags att vi ger till­ba­ka till Sve­ri­ge.

FOTO: SA­RA RINGSTRÖM

STÖD HEM­I­FRÅN. Ali skil­des från sin bi­o­lo­gis­ka fa­milj på grän­sen mot Tur­ki­et, men fa­mil­jen han bor hos i Al­by har bli­vit som en ny fa­milj för ho­nom. ”Om min mam­ma här in­te ha­de sagt att jag bor­de ge ut mi­na tex­ter ha­de det ald­rig bli­vit nå­gon bok. Det stö­det betyder jät­te­myc­ket. Ord är vär­de­ful­la, de kan hål­la oss gla­da he­la li­vet”, sä­ger han.

ENGAGERAD. För­u­tom skri­van­det är Ali bland an­nat engagerad i En­sam­kom­man­des för­e­ning Hud­dinge Bot­kyr­ka, som an­ord­nar ak­ti­vi­te­ter för and­ra en­sam­kom­man­de i om­rå­det. ”Vi käm­par för att gö­ra vå­ra vän­ner gla­da. Gö­ra slut på de­ras räds­lor”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.