Är det här stans bäs­ta bu­rek?

Om tio år kom­mer bu­re­ken ha bli­vit li­ka po­pu­lär som ke­ba­ben har bli­vit i Sve­ri­ge. Det tror Musta­fa Sa­li­ho­vic´ som hoppas på att kun­na ba­ka bu­rek i Fitt­ja tills han går i pen­sion.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Sidan 1 - Fri­da Wä­nelöf fri­[email protected]­si­dan.se

– En del sä­ger att det är som att gö­ra piz­za, men det är fel. Det här är svå­ra­re, sä­ger Musta­fa Sa­li­ho­vic´och kas­tar upp de­gen i luf­ten tills den är löv­tunn.

Det är i al­la fall svå­ra­re i bör­jan. Men ef­ter 20 år som bu­rek­ba­ga­re har han bli­vit proffs. Vik­ti­gast är att få de­gen tunn och köt­tet la­gom salt, be­rät­tar han.

Musta­fa Sa­li­ho­vic´ job­ba­de sju år som gruv­ar­be­ta­re i Slo­ve­ni­en, in­nan det blev kris och han blev av med job­bet. En kom­pis frå­ga­de om han in­te vil­le ba­ka bu­rek istäl­let.

– Ef­ter två må­na­der kun­de jag näs­tan allt, sä­ger Musta­fa Sa­li­ho­vic´.

Hans fru, Al­ma Sa­li­ho­vic´ skrat­tar.

– Han äls­kar att ba­ka. Det är hans pas­sion i li­vet, sä­ger hon. Musta­fa Sa­li­ho­vic nic­kar och ler. – Jag hoppas att jag stan­nar i den här bran­schen till pen­sio­nen.

Han brer om­sorgs­fullt lite smör på bän­ken och går över från att vi­ka Ti­ta till att bör­ja rul­la Zvrk. Sam­ma in­ne­håll, ba­ra oli­ka form.

– De från Bosni­en gil­lar Zvrk, de från Ser­bi­en gil­lar mer den and­ra for­men, sä­ger han.

Tu­sen bu­rek per dag

När Musta­fa Sa­li­ho­vic kom till Sve­ri­ge 2005 bör­ja­de han job­ba hos en kom­pis som star­tat Sve­ri­ges förs­ta bu­rek­ba­ge­ri i Ja­kobs­berg. Tre år se­na­re öpp­na­de han sitt eget stäl­le i Fitt­ja. Ett tag job­ba­de han på bå­da stäl­le­na. Un­der si­na tolv tim­mar långa ar­bets­da­gar hann han gö­ra upp emot tu­sen bu­rek.

Nu­mer gör han lite fär­re. Men ing­en dag är den and­ra lik. Mäng­den bu­rek som går åt be­ror på om det är barn­bi­drag, el­ler bröllopstider, för­kla­rar han. En del kom­mer in och tar en bu­rek i han­den. And­ra kö­per med frys­ta bu­rek hem och vär­mer i ug­nen.

I bör­jan ha­de han mest kun­der från Bal­kan. Men idag kom­mer de från he­la värl­den.

– Bu­rek finns ju i Tur­ki­et, Iran och Bul­ga­ri­en också, men det är in­te sam­ma sak. An­nan smak, och an­nan form. Det är ba­ra nam­net som är sam­ma!

Vad kän­ne­teck­nar en bu­rek från Bal­kan? – Den är bätt­re! sä­ger Musta­fa Sa­li­ho­vic´ och skrat­tar. Al­ma Sa­li­ho­vic´ fyl­ler i: – Tur­kisk bu­rek är hår­da­re. Det är en an­nan deg.

Fitt­ja Bu­rek är for­fa­ran­de ett av få bu­rek­ba­ge­ri­er i Sve­ri­ge. Men det tror Musta­fa Sa­li­ho­vic kom­mer änd­ras.

– Om tio år kom­mer bu­rek va­ra jät­te­po­pu­lärt – som ke­bab. Jag pra­ta­de med en som öpp­na­de ke­bab­stäl­le på 80-ta­let. Han ha­de ba­ra nå­gon kund om da­gen i bör­jan. Nu finns det ke­bab var hund­ra­de me­ter.

Musta­fa Sa­li­ho­vic me­nar att nu, när allt fler svens­kar åker på se­mes­ter till adri­a­tis­ka ha­vet, så kom­mer bu­re­ken bli mer känd även i Sve­ri­ge.

– En kom­pis öpp­na­de bu­rek­stäl­le på Svea­vä­gen, men han fick stänga ef­ter någ­ra må­na­der. Få visste vad det var.

Men det pro­ble­met har in­te han. Bu­rek i Fitt­ja har bli­vit ett namn.

– Frå­ga folk i Skär­hol­men el­ler Sö­der­täl­je om de kän­ner till Fitt­ja Bu­rek. De vet! Vi har in­te gjort nå- gon re­klam. Den bäs­ta re­kla­men är folk!

Vid ett av bor­den sit­ter stam­kun­der­na Ah­med Barutw och Sa­hin Sa­ri­han. Det är ra­ma­dan. För dem in­ne­bär det fas­ta. Men det hind­rar dem in­te från att gå till Fitt­ja Bu­rek. De är där två, tre gång­er om da­gen.

– Det är jät­te­bra! Bu­rek är vår hem­lands mat. Jag är från Tur­ki­et. Den här har näs­tan sam­ma smak, fast varm och fräsch så den är än­nu go­da­re!

Han äls­kar att ba­ka. Det är hans pas­sion i li­vet.

KLAS­SISK BU­REK. ”Sä­ger du bu­rek i Bosni­en då får du au­to­ma­tiskt med kött­färs, men här sä­ger många bu­rek med ost, bu­sek med spe­nat el­ler bu­rek med po­ta­tis”, sä­ger Musta­fa Sa­li­ho­vic´. Ett tag tes­ta­de de att ser­ve­ra sal­lad till bu­re­ken. Det fun­ge­ra­de...

FOTO: FRI­DA WÄ­NELÖF

BAGARE. Fitt­ja Bu­reks äga­re Musta­fa Sa­li­ho­vic’ äter själv bu­rek var­je dag. Han trött­nar ald­rig. I Bosni­en är det många som äter rät­ten flera gång­er om da­gen, me­nar han.

MAT FRÅN BAL­KAN. Musta­fa och Al­ma Sa­li­ho­vic´ ser­ve­rar för­u­tom den kän­da bu­re­ken även ba­k­la­va med val­nöt­ter, körs­bär­soch äp­pel­paj och Cok­ta, en läsk från for­na Ju­go­sla­vi­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.