Näs­tan 3000 bo­stä­der

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Botkyrka -

Här är pla­ner­na: På Al­by­ber­get Tingstor­get: Ti­ta­nia byg­ger 704 bo­stä­der. Klart 2019. Mitt Al­by: vill byg­ga upp till 500 bo­stä­der. Plan vän­tas un­der hös­ten.

Sy­ne­man­nen: (skogs­par­ti­et ner från Al­by­ber­get) HSB pla­ne­rar 300 bo­stä­der. Al­bytäp­pan vid ko­lo­ni­om­rå­det, SHH Bo­stad byg­ger 300 bo­stä­der, rad­hus och fler­bo­stds­hus. Ra­mav­tal har skrivits.

Al­by torg­hus: 100 bo­stä­der. De­talj­plan går ut på sam­råd i ju­ni.

Al­by­vä­gen: 1000 bo­stä­der kan byg­gas i sam­band med att vägen sänks. Plan­ar­be­te in­leds i höst.

I da­len och kring cent­rum Al­bytäp­pan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.