’’DET GÅR IN­TE ATT SPARA MER’’

För ett år se­dan fick kom­mu­nen när­ma­re 12 mil­jo­ner för att mins­ka för­sko­le­grup­per­na. Nu mås­te 30 mil­jo­ner spa­ras. Det har fått fac­ket att slå larm.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Sidan 1 - An­na Sjögren

BOT­KYR­KA In­för 2018 har al­la nämn­der i Bot­kyr­ka kom­mun krav på sig att spara två pro­cent av sin bud­get. Nu har ut­bild­nings­för­valt­ning­en kom­mit med si­na för­slag till be­spa­ring­ar. Den stör­re de­len, näs­tan 30 mil­jo­ner kro­nor, slår mot för­sko­lan.

Barn­peng­en till för­sko­lor fö­reslås sän­kas med en pro­cent (be­spa­ring: 5,5 mil­jo­ner), samt flytt, om­or­ga­ni­se­ring el­ler hop­slag­ning av för­sko­le­en­he­ter 3 mil­jo­ner). Risk för stör­re grup­per I en ge­men­sam skri­vel­se till för­valt­ning­en var­nar nu Kom­mu­nal och Lä­rar­för­bun­det för följ­der­na: ”Med det ef­fek­ti­vi­se­rings­för­slag som finns ser vi att Bot­kyr­ka ham­nar allt läng­re från Skol­ver­kets re­kom­men­da­tio­ner om barn­grup­per­nas stor­lek”, skri­ver de.

– När barn­peng­en sänks är ris­ken att man drar in på per­so­nal, det finns in­te så myc­ket an­nat att spara in på i för­sko­lan. Vi är räd­da att barn­grup­per­na nu blir än­nu stör­re, för­valt­ning­en skri­ver själ­va det i sitt för­slag. Med en för­säm­rad kva­li­tet, trygg­het och sä­ker­het för bar­nen i för­sko­lan som följd, sä­ger Lin­da Lars­son, Lä­rar­för­bun­dets ord­fö­ran­de i Bot­kyr­ka, som ifrå­ga­sät­ter att mins­kad barn­peng kal­las ef­fek­ti­vi­se­ring av kom­mu­nen istäl­let för be­spa­ring.

Barn­grup­per­na i Bot­kyr­ka var i snitt 17,4 barn 2015, jäm­fört med riks­snit­tet på 16,8 och en bra bit över Skol­ver­kets re­kom­men­da­tion – 15 barn per grupp. För­ra året fick kom­mu­nen 11,5 mil­jo­ner från myn­dig­he­ten för att mins­ka dem.

Ema­nu­el Ksi­azki­ewicz (S), ord­fö­ran­de i ut­bild­nings­nämn­den, me­nar att för­sla­get in­te mås­te le­da till stör­re grup­per.

– De eko­no­mis­ka för­ut­sätt­ning­ar­na ser go­da ut och vår bild är att det finns ut­rym­me att gö­ra ef­fek­ti­vi­se­ring­ar­na ut­an att det mås­te på­ver­ka barn­grup­per­na.

Ef­fek­tiv lo­ka­lan­vänd­ning där för­valt­ning­en gör sig av med lo­ka­ler, samt mins­kar sjuk­ta­len är and­ra möj­li­ga be­spa­ring­ar, tror han. Stopp för ny­an­län­da Ti­di­ga­re har Bot­kyr­kas lin­je va­rit att al­la barn – trots att det in­te är lag­krav – har rätt till för­sko­la. Nu fö­reslås barn upp till tre år i vän­tan på up­pe­hålls­till­stånd in­te ges för­sko­le­plats ut­an hän­vi­sas till öpp­na för­sko­lan. Idag gäl­ler det ett 40-tal barn.

Då­ligt för in­teg­ra­tio­nen, me­nar Ma­lin Lund­berg på Kom­mu­nal i Bot­kyr­ka-Sa­lem.

– Och var­för gö­ra skill­nad på barn? Det finns ett mo­ra­liskt ställ­nings­ta­gan­de här, sä­ger hon.

– Den främs­ta pe­da­go­gis­ka ut­veck­ling­en sker mel­lan fy­ra och fem år, de bar­nen er­bju­der vi fort­fa­ran­de plats, sä­ger Ema­nu­el Ksi­azki­ewicz.

För­sla­gen be­slu­tas slut­gil­tigt om när bug­de­ten läggs i höst.

För­ra året fick kom­mu­nen 11,5 mil­jo­ner för att mins­ka för­sko­le­grup­per­na.

SPAR­KRAV. 48 mil­jo­ner ska spa­ras på fö

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.