Rätt om Kars­by In­ter­na­tio­nal

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter -

I för­ra num­ret be­rät­ta­de vi att ett an­tal för­sko­lor och sko­lor i Bot­kyr­ka kom­mun valts ut till ett pro­jekt med Skol­ver­ket för att hö­ja kva­li­te­ten och re­sul­ta­ten. Där skrev vi att Kars­by In­ter­na­tio­nal School var en av de sko­lor som del­tar. Det stäm­mer in­te. Sko­lan an­ses re­dan be­dri­va ett till­räck­ligt sys­te­ma­tiskt kva­li­tets­ar­be­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.